1920 m. liepos 20 d. | Manifestacija Panevėžy

Sekmadieni, liepos 18 d. Panevėžy buvo manifestacijos dėl Vilniaus išvadavimo. 12 val. dieną buvo nepaprastas Miesto Tarybos posėdis. Išrinktas komitetas rinkti aukom liaudies namams statyti Vilniaus atvadavimo atminčiai.

Panevėžys, VII – 20 (Elta). Sekmadieni, liepos 18 d. Panevėžy buvo manifestacijos dėl Vilniaus išvadavimo. 12 val. dieną buvo nepaprastas Miesto Tarybos posėdis. Išrinktas komitetas rinkti aukom liaudies namams statyti Vilniaus atvadavimo atminčiai. Apie 1 val. dieną prie Miesto Valdybos pradėjo rinktis žmonių minios. Atėjo pilnoj formoj ugniagesių rikiuotė ir daug kaimiečių atvykusių į bažnyčią, taip pat į manifestaciją.

Minios galvų viršuje plevėsavo 13 vėliavų, tarp kurių buvo dvi tautinės žydų vėliavos. Manifestuojančių tarpe ėjo mažutės mergaitės, pasipuošusios mažomis vėliavėlėmis. Iš Miesto Valdybos balkono kalbėjo burmistras Adomulis, kuris pirmas pasveikino minią Vilnių atvadavus. Toliau kalbėjo Steig. Seimo narys kun. Mileška ir žydų atstovas Lodon. <…> Visi kalbėtojai pabrėžė Vilniaus svarbumą Lietuvai.

Lenkai manifestacijoj nedalyvavo. Manifestacijos baigėsi 4 1 /2 val. d.


1919–1920 m. Vilniaus miestas ėjo iš vienų rankų į kitas. 1918 m. Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui ir Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, Vilniuje valdžia vis dar priklausė vokiečiams, nors tuo metu jau veikė ir Lietuvos Taryba. 1919 m. sausio 1 d. grasinant lenkų pajėgoms bei artėjant bolševikų Raudonajai armijai,  iš Vilniaus pasitraukė vokiečiai ir Lietuvos vyriausybė. Mieste įsigalėjo lenkų valdžia, tačiau jie čia užsibuvo neilgai. Jau 1919 m. sausio 5 d. Vilnių užėmė Rusijos Raudonoji armija, kuri slinko į vakarus daryti „pasaulinės revoliucijos“. Jos priedangoje daugiau kaip 3 mėnesius Vilniuje šeimininkavo Vinco Mickevičiaus-Kapsuko vadovaujama komunistinė Lietuvos liaudies komisarų taryba. 1919 m. balandžio 21 d. miestą vėl užėmė prieš Rusiją kariavusios Lenkijos kariuomenė. Viskas pradėjo keistis 1920 m. vasarą, kai liepos 14 d. Vilnių užėmė Raudonoji armija. Vykdant 1920 m. liepos 12 d. Maskvoje pasirašytos Taikos sutarties sąlygas, pagal kurias Rusija pripažino Lietuvai Vilnių bei jo kraštą, rugpjūčio 26 d. raudonarmiečiai privalėjo pasitraukti iš Vilniaus, o jo administravimą perduoti Lietuvos vyriausybei. Taip Lietuvai pavyko susigrąžinti sostinę! Deja džiaugtis teko neilgai. 1920 m. spalio 9 d. lenkų generolo L. Želigovskio vedama rinktinė užėmė Vilnių bei gretimas teritorijas.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkė Lina Mikalkėnaitė


Šaltinis: Manifestacija Panevėžy (1920, Liepos 22). Lietuva (152 (434), p. 4. [žiūrėta 2020-06-03]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64861&seqNr=4