1920 m. liepos 23 d. | Ministerių kabinetas

Šių metų liepos 23 d. Ministerių Kabinetas nusprendė: 1) Paskelbus karo stovį visoj Lietuvoj nepaprastos rekvizicijos gali būti daromos, einant Ypatingų Valstybės Apsaugos įstatų § 3…

Šių metų liepos 23 d. Ministerių Kabinetas nusprendė:

  1. Paskelbus karo stovį visoj Lietuvoj nepaprastos rekvizicijos gali būti daromos, einant Ypatingų Valstybės Apsaugos įstatų § 3.
  2. Prašyti Steigiamąjį Seimą leisti Finansų, Prekybos ir Pramonės Ministerijai 650.000 auks. papildomąjį kreditą Virbaliaus muitinės namų remonto reikalam.
  3. Atlyginimo už darbą aukštesnėse Švietimo Ministerijos mokyklose įstatymo § 2 pakeitimo projektą priimti šioj redakcijoj: <Mokytojam apmokamos dvi pridedamos pareigos. Antroji pareiga apmokama pusiau>.
  4. Prašyti Latvių vyriausybę deleguoti į Kauną savo atstovus derybom sienų, karo ir susisiekimo reikalais.

Ministrų kabinetas. 1925 m. Kaunas. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Ministerių kabinetas (1920, Liepos 30). Lietuva (159 (441), p. 2. [žiūrėta 2020-06-03]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64869&seqNr=2