1920 m. liepos 25 d. | Konkursas kompozicijai

Kun. A. Palubinskas, armijos kapelionas, kreipės į Meno Kūrėjų Draugijos Muzikos Sekciją, prašydamas paskelbti konkursą giedojimui „Tėve mūsų“ ir paskirti jury.

Kun. A. Palubinskas, armijos kapelionas, kreipės į Meno Kūrėjų Draugijos Muzikos Sekciją, prašydamas paskelbti konkursą giedojimui „Tėve mūsų“ ir paskirti jury.

Šiuo Muzikos Sekcija skelbia konkursą šiom sąlygom:

  1. laikytis paprastojo „Tėve mūsų“ teksto;
  2. Kompozicija privalo būt 2–3 lygiem visų balsam;
  3. Veikalai skiriami konkursui turi būti pasiųsti ne vėliau kaip š. m. spalių 1 d., tokiu adresu: D. Vilniaus g. 2 Nr., Meno Kūrėjų Draugija, Muzikos Sekcijai pažymint, kad tai yra konkursui;
  4. kompozicijoj reikia pažymėti slapyvardė, o ne tikroji pavardė ir vienu metu prisiųst užlipdytam voke tą patį slapyvardę, savo tikrą vardą ir pavardę ir gyvenamą vietą;
  5. veikalai netikę po peržiūrėjimo, bus grąžinami autoriui;
  6. Veikalai pripažinti tinkami, liks skyrusių premijos nuosavybė. Premijos šios: 750 auksinų 500 ir 250 auks.

Jury išrinktas Stasys Šimkus, Juozas Žilevičius ir V. Žadeika, be to, teisėjais bus podraug ir šie konkurso sumanytojai ir davusieji tam tikslui pinigų; kun. A. Palubinskas ir Krašto apsaugos ministerijos atstovas.

Stasys Šimkus. Apie XX a. 3 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. liepos 25 d., Nr. 155 (437) ,p. 4

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64864