1920 m. liepos 28 d. | Lietuvos pasiuntinio Didžiojoje Britanijoje Alfredo Tiškevičiaus telegrama užsienio reikalų ministerijai

Vilniaus ateities likimas bus svarbus klausimas svarstymuose sekančios rengiamos konferencijos, bet jeigu bolševikai eitų į Lietuva propria,  pagelbos klausimas bus išnaujo peržiūrėtas.

Buvau šiądien pašauktas į Foreign Offisą ir man pranešta, kad Lordas Curzon randa dabartiniu laiku nereikalingu žadėti pagalbą nes pulk. Ward telegrafavo, kad Lietuvių Valdžios baimė yra perdėta ir Vilniaus padėjimas ne toks blogas taipgi pranešta, kad Vilniaus ateities likimas bus svarbus klausimas svarstymuose sekančios rengiamos konferencijos, bet jeigu bolševikai eitų į Lietuva propria,  pagelbos klausimas bus išnaujo peržiūrėtas.

Blogiausio įspūdžio padarė pridėtinasai prie taikos sutarties paragrafas – be jokių garantijų ar rybų.

Tiškus

Lietuvos pasiuntinys Didžiojoje Britanijoje grafas Alfredas Tiškevičius. Fotografija iš Lietuvos albumas, Kaunas, 1921.


Šaltinis: Lietuvos ir Lenkijos santykiai: nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki L. Želigowskio įvykdyto Vilniaus užėmimo (1918 m. lapkritis–1920 m. spalis), Vilnius, 2012, (sud. E. Gimžauskas, rengė E. Gimžauskas, A. Svarauskas), p. 420