1920 m. liepos 29 d. | Ministeris pirmininkas Marijampolėj

Apsilankė į Marijampolę. Ministerių Pirmininkas p. K. Grinius ir Krašto Apsaugos Ministeris p. Žukas.

Marijampolė, VII, 29 (Elta) Liepos 24 d. vakare apsilankė į Marijampolę. Ministerių Pirmininkas p. K. Grinius ir Krašto Apsaugos Ministeris p. Žukas.

Kitą dieną Ministerių Pirmininkas aplakė Apskrities Valdybą ir ten tarėsi su įvairių įstaigų atstovais valdžios reikalais. Pasikalbėjimas tęsėsi apie 4 val.

Pašto ženklas su K. Griniaus atvaizdu. 1922 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Ministeris pirmininkas Marijampolėj (1920, Liepos 30). Lietuva (159 (441), p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64870&seqNr=3