1920 m. liepos 5 d. | Bolševikai eina ant Vilniaus

Reikia pastebėti tas, kad jei bolševikai paėmė Minską ir Lvovą, tai nereiškia, kad jie būtų perėję Lenkijos rubežius. Nes tiedu miestu nėra Lenkijos žemėje ir nepriklauso lenkams, kaip jiems nepriklauso Vilnius.

Jie gerai apsiginklavę. Paryžius, liepos 5 d. – Iš Varšavos vakar čia pranešta, jog lenkų kariuomenė bėga nuo bolševikų armijų , vadovaujamų gen. Brusilovo. Vietomis lenkai atsimeta didžiausioje betvarkėje. Bolševikų armijos daugel vietose perėjo Lenkijos rubežius ir paėmė Minską ir Lvovą. Nuo Minsko bolševikai briaujasi tiesiog ant Vilniaus. Lenkų sparnas Dvinsko šone tad be jokio didesnio spaudimo turi atsimesti (Reikia pastebėti tas, kad jei bolševikai paėmė Minską ir Lvovą, tai nereiškia, kad jie būtų perėję Lenkijos rubežius. Nes tiedu miestu nėra Lenkijos žemėje ir nepriklauso lenkams, kaip jiems nepriklauso Vilnius.)


JAV lietuvių dienraštyje ,,Draugas“ pastebima, kad Sovietų Rusijos karinės pajėgos perėmė iniciatyvą konflikte su Lenkija ir užėmė Minską ir Lvovą. Verta pastebėti, kad skliaustuose parodoma asmeninis perduotos iš Paryžiaus žinios vertinimas. Kadangi Lenkija vis dar kontroliavo Vilnių, ,,Drauge“ pabrėžta, kad lenkai neturi teisės į Minską ir Lvovą, kaip ir į Vilnių, nes tai nėra etnografinės Lenkijos miestai.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Simonas Jazavita

Generolas AleksėjusBrusilovas , vertinamas kaip vienas talentingiausių Rusijos kariuomenės generolų, po pilietinio karo pasirinkęs bolševikų pusę. Rusijos valstybinės bibliotekos fotografija


Šaltinis: Draugas,  1920 07 06

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=197306

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/9200313/BibliographicResource_3000093845360_source