1920 m. liepos 7 d. | Leninas Prisiekęs Paimti Varšuvą

Nelengva pasakyti, ką darys bolševikai, kuomet lenkai iškėlė baltąją pasidavimo vėliavą. Bet yra žinomas tas faktas, kad Leninas prisiekė paimti Varšavą ir tenai įsteigti bolševikinę valdžią.

Ką darys bolševikai

Nelengva pasakyti, ką darys bolševikai, kuomet lenkai iškėlė baltąją pasidavimo vėliavą.

Bet yra žinomas tas faktas, kad Leninas prisiekė paimti Varšavą ir tenai įsteigti bolševikinę valdžią.

Tas įvyko, kuomet kviečiami lenkai atsisakė su bolševikais talkintis ir kuomet pakėlė prieš bolševikus ofensyvą Ukrainoje.

Ir jei bolševikai ineitų Varšavon, tuomet Lenkija tolesniai nesiskaitytų buferinė viešpatija tarpe bolševikinės Rusijos ir vakarinės Europos. Tuomet propaganda lietųsi Vokietijon.

Apie lenkų pasidavimą gavo žinių maršalas Foch. Ir šis kuo veikiaus atlaikė konferenciją su Anglijos generalio štabo viršininku gen. Wilsonu.


JAV lietuvių dienraštyje ,,Draugas“  aprašoma, kad Sovietų Rusija perėmė kontrolę kovose su Lenkija, pastaroji linkusi trauktis. Vladimiras Leninas, pagrindinis komunistinės revoliucijos lyderis pažadėjo užimti Varšuvą. Tokiu atveju įžvelgiama tolesnė komunistinės propagandos sklaida ir Vakarų Europoje.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Simonas Jazavita

Komunistinės revoliucijos Rusijoje vadas Vladimiras Leninas 1920 m. Darbininkų muziejaus Kopenhagoje fotografija.


Šaltinis: Draugas,  1920 07 06

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=197307

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/2024917/photography_ProvidedCHO_Arbejdermuseet___ABA_F20130521026