1920 m. liepos 9 d. | Anglų ir Amerikos atstovai Kaune

Vienas pirmiausių reikalų, kuriuo mūsų svečiai žadėjo pasirūpinti, yra nuolatinio Amerikos Konsulato Kaune įkūrimas.

Kaunas, VII 9 (Elta). Vakar Kaune viešėjo draugingų mum valstybių atstovai – Didžiųjų Britų Atstovas Baltijos pajūrio valstybėm, pulkininkas Tallents ir Amerikos naujasai komisioneris Baltijos pajūrio valstybėm., Mr. Evan, E. Young, lydimas Amerikos armijos pulkininku Holyday.

Gerb. svečiai aplankę Valstybės Prezidentą, Ministerį Pirmininką ir Užsienio Reikalų Ministerį, o vakare buvo pakviesti pas Valstybės Prezidentą, kur susipažino su visais Kabineto Ministeriais.

Mr. Young buvo pirmą kartą Lietuvoj. Kalbėdamas su aukštais valstybės valdininkais, jis pareiškė Lietuvai daug prielankumo ir širdingos užuojautos. Lietuviam, kam tik teko su juo susidurti, jis taip pat padarė labai malonaus įspūdžio. Vienas pirmiausių reikalų, kuriuo mūsų svečiai žadėjo pasirūpinti, yra nuolatinio Amerikos Konsulato Kaune įkūrimas.

Po pietų Mr. Young su pulkininku Holyday aplankė Krašto Apsaugos Ministerį ir Gen. Štabo Viršininką, kur turėjo ilgoką pasikalbėjimą apie lietuvių armiją ir apskritai kariuomenę liečiančius reikalus. Šiandien svečiai išvažiavo iš Kauno.

J. Vileišio namas Kalnų gatvėje, Amerikos atstovybės būstinė. Fotonuotrauka iš J. Skrinsko albumo „Kaunas“. 1930 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Anglų ir Amerikos atstovai Kaune (1920, Liepos 11). Lietuva (143 (425), p. 2-3. [žiūrėta 2020-06-05]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64851&seqNr=2; https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64851&seqNr=3