1920 m. rugpjūčio 10 d. | Lietuvos užsienio reikalų ministerijos atstovo Petro Klimo raštas pasiuntiniui Vokietijoje Viktorui Gailiui

Krašto Apsaugos Ministerijos žinioje š. mėn. 10 d. yra mūsų stovyklose internuotų lenkų kareivių 3520 ir karininkų 103. Prašome tuojau pranešti Lenkų atstovui Berlyne, idant jisai pasirūpintų tuojau susisiekti su savo Valdžia Varšuvoj.

Krašto Apsaugos Ministerijos žinioje š. mėn. 10 d. yra mūsų stovyklose internuotų lenkų kareivių 3520 ir karininkų 103. Prašome tuojau pranešti Lenkų atstovui Berlyne, idant jisai pasirūpintų tuojau susisiekti su savo Valdžia Varšuvoj, kad Lietuvos pasiuntinybei Berlyne butų išanksto sudėta tų internuojamų išlaikymo atatinkama avanso suma Krašto Apsaugos Ministerijos sąskaiton bent vienam mėnesiui, skaitant po 10 auks. kareiviui ir 15 karininkui. Jeigu rugpjūčio mėn. 26 d. toji suma nebus įnešta Berlyne, visi internuotieji lenkų kariškiai bus imami į priverstinius darbus.

Šio rašto autorius, vienas svarbiausių tuometinės užsienio reikalų ministerijos pareigūnų, Vasario 16-osios Nepriklausomybės atkūrimo akto signataras Petras Klimas. 1917 m. Fotografija iš Lietuvos centrinio archyvo.


Šaltinis: Lietuvos ir Lenkijos santykiai: nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki L. Želigowskio įvykdyto Vilniaus užėmimo (1918 m. lapkritis–1920 m. spalis), Vilnius, 2012, (sud. E. Gimžauskas, rengė E. Gimžauskas, A. Svarauskas), p. 420