1920 m. rugpjūčio 14 d. | Lietuvos kariuomenės vado Konstantino Žuko įsakymas

Nuo š. m. Rugpjūčio mėnesio 14 dienos įsteigiama Suvalkų 1-sios rūšies komendantūra.

1920 08 22 Lietuvos kariuomenės vado Konstantino Žuko įsakymas

L i e t u v o s K a r i u o m e n e i

Į S A K Y M A S

<…>

  • 3.

Nuo š. m. Rugpjūčio mėnesio 14 dienos įsteigiama Suvalkų 1-sios rūšies komendantūra.

  • 4.

Mariampolės komendantas Kapitonas Kazys Skučas nuo užimamos vietos paliuosuojamas ir skiriamas Suvalkų Komendantu nuo š. m. Rugpjūčio mėnesio 14 dienos.

<…>

Krašto Apsaugos Ministeris

ir l. e. Vyriausiojo Kariuomenės Vado pareigas

pasirašė: Pulkininkas-Leitenantas ŽUKAS.

  1. e. Generalinio Štabo Viršininko pareigas

Majoras BIRONTAS.


1920 m. rugpjūtį Lietuvos kariuomenė vėl įžengė į Suvalkus, rugpjūčio 17 d. miesto rotušėje net iškelta Lietuvos trispalvė. Vadovauti miesto karo komendantūrai kariuomenės vado pareigas ėjęs Konstantinas Žukas paskyrė talentingas jaunas karininkas Marijampolės karo komendantas kapitonas Kazys Skučas. Vis dėlto, tai truko labai trumpai, nes Lenkijos kariuomenės kontraataka už kelių savaičių lietuvių pajėgas išstūmė.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Simonas Jazavita

Šio rašto autorius, Lietuvos kariuomenės vadas pulkininkas leitenantas Konstantinas Žukas. Fotografija iš: Lietuvos albumas, Vilnius: Spindulys, 1990 (orig. Kaunas, 1921).


Šaltinis: Lietuvos ir Lenkijos santykiai: nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki L. Želigowskio įvykdyto Vilniaus užėmimo (1918 m. lapkritis–1920 m. spalis), Vilnius, 2012, (sud. E. Gimžauskas, rengė E. Gimžauskas, A. Svarauskas), p. 429