1920 m. rugpjūčio 18 d. | Kaune atidaroma Vokiečių Aukštesnioji Realinė Mokykla

Rugpjūčio mėn. 18 d., Kaune bus atidaromos Vokiečių Aukštesniosios Realinės Mokyklos pirmosios 5 klasės. Į mokyklą priimami visų Lietuvos nacijų vaikai.

Rugpjūčio mėn. 18 d., Kaune bus atidaromos Vokiečių Aukštesniosios Realinės Mokyklos pirmosios 5 klasės. Į mokyklą priimami visų Lietuvos nacijų vaikai. Mokinamos tarp kitko bus Lietuvių, Vokiečių, Rusų, Anglų ir, reikalui esant, aukščiausiose klasėse Lotinų kalbos, be to matematika, fizika, chemija, paišymas(per du metus ir technikos paišymas), mankštinimas, koro dainavimas  ir t.t. ir t.t. Mokslo kalba vokiečių. – Prašoma kreiptis į <Vokiečių Realinės Mokyklos Sąjungos> pirmininką p. E. Janseną. Kaunas, Keistučio g. 2, kiekviena trečiadienį ir šeštadienį nuo 3-6 v.p.p.

3158                                                    KVOTIMAI: R u g p j ū č i o  1 8 d.

Kauno vokiečių gimnazijos mokytojai 1924-1925 m. žiemą. Nuotrauka iš leidinio „Heimatgruß“, 1984, p. 24.

Kauno vokiečių gimnazijos abiturientai su direktoriumi J. Štrauchu (vok. J. Strauch) ir klasės auklėtoju S. Rosenblatu (vok. S. Rosenblatt). 1933. Nuotrauka iš leidinio „Heimatgruß“, 1984, p. 27.


Kauno vokiečių gimnazijos abiturientai su direktoriumi J. Štrauchu (vok. J. Strauch) ir klasės auklėtoju S. Rosenblatu (vok. S. Rosenblatt). 1933. Nuotrauka iš leidinio „Heimatgruß“, 1984, p. 27.