1920 m. rugpjūčio 19 d. | Vilniaus kronika

Švietimo reikalams įgaliotinis pil. Z. Žemaitis paėmė savo žinion Vilniaus Universitetą ir pavedė profesoriui Keistučiui Šliupui (iš Amerikos) tvarkyti fizikos kabinetą.

Švietimo reikalams įgaliotinis pil. Z. Žemaitis paėmė savo žinion Vilniaus Universitetą ir pavedė profesoriui Keistučiui Šliupui (iš Amerikos) tvarkyti fizikos kabinetą. Prof. E. Volteris drauge su p. p. Vacl. Biržiška, D ru Basanavičium ir J. Šepečiu apsiėmė sutvarkyti ir toliau vesti universiteto biblioteką ir muzėjus. Laukiami yra: prof. T. Ivanauskas, L. Vailionis ir J. Žilinskas, kurie imsis tvarkyti zoologijos, botanikos ir anatomijos kabinetus ir laboratorijas.

Vilniaus universitetas. XX a. pirma pusė.


Šaltinis: „Vilniaus kronika“, Vilniaus aidas, nr. 9, 1920 m. rugpjūčio mėn. 19 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB1F7FF560?exId=94601&seqNr=2

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/en/item/2021803/C130000500282