1920 m. rugpjūčio 20 d. | Susisiekimo tvarkytojai, budėkite!

Važiuojant mūsų gelžkeliu iš Kauno į Mažeikius, daugely vietų gali matyti, kaip telegrafo stulpai, ilgus karo metus, matyti, neatnaujinami, stovi iškrypę į visas puses.

Važiuojant mūsų gelžkeliu iš Kauno į Mažeikius, daugely vietų gali matyti, kaip telegrafo stulpai, ilgus karo metus, matyti, neatnaujinami, stovi iškrypę į visas puses. Nenoromis pagalvoji, kada-gi bus pradėta statyti nauji telegrafo ir telefono stulpai vieton supuvusių ir tik-tik bestovinčių.

Štai ir š. m. rugpiūčio m. 4 d., važiuojant iš Mažeikių Kaunan, pavažiavus dvejetą stočių nuo Mažeikių, visa eilė stulpų užgriūvo ant prošal ėjusiojo traukino. Vienas stulpas su visomis vielomis ir skersiniais užgriūvo ant garvežio, kiti suvirto ant bėgių; keleiviams teko nuvalyti kelią.

Matyti, nebetoli tas laikas, kada netaisomas mūsų telegrafas ir telefonas turės sugriūti tikrojoj to žodžio prasmėj.

L.

Telefono-telegrafo linijos tiesimo darbai Žiežmarių link. 1932 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: L. „Susisiekimo tvarkytojai, budėkite!“, Tauta, nr. 40 (49), 1920 m. rugpjūčio mėn. 20 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000033545?exId=120534&seqNr=4