1920 m. rugpjūčio 21 d. | Kūdikių mirtingumas

Geriausia būtų steigti miestuos ir kaimuos centrus, kur motinos galėtų ateiti pasitart, gaut medicinos pagalbos ir laiks nuo laiko galėtų vaiką pasverti. Tokiuos centruos reiktų mokyt, kaip penėt kūdikiai ir gamint jiems valgis, kaip laikyt jie ir kaip taisyt. Būt gera skirt išmintingas moteris, kurios galėtų lankyt motinas namuos ir kurios prižiūrėtų, kad centrų patarimai būtų vykdomi.

Vienas baisiausių reiškinių Lietuvoj – tai nepaprastai didelis kūdikių ligi vienų metų mirtingumas. Mokslo auklėjimo, sugebėjimo, motivų, švarumų trūkumai-vis tat priežastys, dėl kurių taip daug kūdikiai miršta Lietuvoj.

Mažų kūdikių prieglaudose miršta visi kūdikiai ligi šešių mėnesių. Ir kiek dar šeimų galima rasti Lietuvoje, kur visi vaikai išmirė kūdikiais!

Priežaščių tiem faktam yra daug ir kitokių. Vaikučių dalis gimsta peranksti ir todėl yra persilpni, kad augtų; kiti yra nenormalios kūno sudėties ir jų gyvybė veikiai gęsta; o kiti, gimę iš nesveikų tėvų, taip pat negali ilgiau išgyventi.

Tinkama statistika, kurios Lietuvoj dar kaip ir nėr, daug padėtų kovoj su kūdikių mirtingumu. Ne visose apskrityse randam tų pačių sąlygų kūdikių gyvenime, ne visur tos pačios ligos siaučia. Gimimo, mirtingumo ir ligų registracija apskrityse nurodytų, kur ir kaip sėkmingiau su vaikų ligom ir mirtingumu kovot. Svetur statistika daug naudojama. Pav., Liverpouly vaikų mirtingumo tyrimas 1082 šeimose parodė šit ką: tose šeimose gimė viso 4,574 vaikų, kurių 2229 vaikai mirė kūdikiais būdami, reiškia,  iš kiekvieno gimusių 1000 mirė 487 arba žuvo gyvybės dešimt kart daugiau, kaip paprastai esti. Įdomiausia, kad 12 tų šeimų susilaukė 117 vaikų, kurių 98 mirė kūdikiais!

Tirimai kitur, kur daugiau kaip 1000 kūdikių mirė paeiliui, parodė, kad 21 % šeimų gyveno nepasakamai nešvariai, 18% motinos ėjo  dirbt, palikdamos kūdikį svetimų, dažniausiai vaikų, rankose – menkoj priežiūroj. Apie 11% gyveno nepatogiuos butuos, o pas 25% tėvai buvo girtuokliai. Vaikai, be abejojimo, reikalauja geriausios priežiūros, ir nėra vities, kad kūdikis galėtų gyvas išlikti, jei motina girtuokliaudama, apleidžia kūdikį ir kaip pridera jo nemaitina.

Daugybė kūdikių miršta nuo įvairių ligų. Ligos puola ypač tuos, kurie gimsta silpni. Blogai maitinamiem vaikam mažne visad randas kuri nors atrofija ir marazmas. Veik penkta visų kūdikių dalis mirčių paeina iš diarhoeas arba viduriavimo – čia yra kaltas blogas maistas. Be to, kokliušas ir judra daug jaunų gyvybių išžudo.

Yra bent 4 būdai kūdikių mirtingumui sumažint.

1. Kadangi 50% kūdikių miršta pirmąjį mėnesį po gimimo todėl, kad gimė peranksti, tai būtinai reikia pamokint nėščias moteris ir motinas prižiūrėt tas kūdikis.

2. Labai svarbu mokėti kūdikius maitinti. Tinkamas ir išmintingas maitinimas sumažins mirtingumo gausumą nuo atrofijos ir marazmo. Kūdikių 9% miršta nuo blogo maitinimo, o gyvais likusiem blogas maistas atsiliepia po daugelio metų. Geriausia būtų steigti miestuos ir kaimuos centrus, kur motinos galėtų ateiti pasitart, gaut medicinos pagalbos ir laiks nuo laiko galėtų vaiką pasverti. Tokiuos centruos reiktų mokyt, kaip penėt kūdikiai ir gamint jiems valgis, kaip laikyt jie ir kaip taisyt. Būt gera skirt išmintingas moteris, kurios galėtų lankyt motinas namuos ir kurios prižiūrėtų, kad centrų patarimai būtų vykdomi. Suvargusiom nėščiom moterim ir motinom, kurios žindo reikėtų duot pietų žema kaina arba veltui.

3. Reikia apsaugot vaikai nuo viduriavimo ypač, kai karščiai esti (nuo visų mirčių 30% iki vienų metų paeina nuo viduriavimo). Kad išsaugot to, reikia kūdikiam parūpint švaraus maisto. Švariausias ir geriausias maistas, žinoma yra motinos pienas. Jeigu jo nėr, tai reik duot tik švarų karvės pieną; svarbu parodyt motinom, kaip tas pienas laikyt švarioj vietoj, toli nuo visokių nešvarumų. Kitose šalyse varguomenė gali gaut kūdikiam švaraus, pasteurizuoto pieno tam tikrose stotyse dovanai.

Ten pienas yra pagamintas formulomis, kurias nustato gydytojai. Motinom duodama to pieno tiek, kad gali aprūpint kūdikį maistu per visą dieną. Prityrimas parodo, kad vasarą, kur musių daug, ten yra daug ir viduriuojančių kūdikių. Kaip apsaugot kudikiai nuo viduriavimo, reikia kovot su nešvarumu ir aiškint motinom, kad dėl sveikatos geriausia – penėt kūdikius savo piennu.

4. Reikia apsaugot vaikai nuo visokių limpamų ligų, pav., koklišu ir kruvinosios, tai žymiai padės kūdikių mirtingumas sumažinti.

AŠ.

Vaikų globos namų darželio auklėtiniai. Antalieptė, Zarasų raj. 1929 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Kūdikių mirtingumas, Lietuva, 1920 m. rugpjūčio 21 d., p. 1-2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LNB00AD2076