1920 m. rugpjūčio 22 d. | Labdarių susirinkimas

Sekmadienį 22–VIII įvykusį labdarių susirinkimą tapo išrinkti šv. Vincento ir Paulo pavargėliam šelpti draugijos valdyba šie asmenys: pirmininku Leonas Bistras, vice pirmininku dr. kun. Tamošaitis ir p. Ona Stulginskienė…

Sekmadienį 22–VIII įvykusį labdarių susirinkimą tapo išrinkti šv. Vincento ir Paulo pavargėliam šelpti draugijos valdyba šie asmenys: pirmininku Leonas Bistras, vice pirmininku dr. kun. Tamošaitis ir p. Ona Stulginskienė, sekretorium Kazimieras Malinauskas, iždininkas kan. J. Stakauskas, valdybos nariu Jurgis Linartas, kandidatais p. p. Agota Milčienė, Jadvyga Tubelienė ir kan. K. Paltarokas. Draugijos raštinė randasi Ožeškienės gat. 12. Kaune, tat tenai ir prašoma kreiptis su reikalais.

Valdyba

Kun. dr. Izidorius Tamošaitis. Fotonuotrauka iš kn. Lietuvos albumas. Antras (fotografuotinis) leidimas. Vilnius, 1990, p. 226


Šaltinis: „Laisvė“, 1920 m. rugpjūčio 26 d., Nr. 172, p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=111434