1920 m. rugpjūčio 29 d. | Lietuvos Skautų gyvavimo apžvalga

1919 m. pavasarį skautininko J-čiaus įkurtoji Kauno draugovė aukščiau ir plačiau iškėlė Lietuvoje skautybės obalsį. Kaune atsiranda dvi (skautų ir skaučių) draugovės, kuriose iki šiol besidarbuoja ir veda tie patys instruktoriai, sykiu eidami ir reguliarią kariuomenės tarnybą.

Pirmieji Lietuvių Skautai atsirado Vilniuje.

1918 m. rudenį prie Vilniaus lietuvių gimnazijos pirmąją Lietuvių Skautų Draugovę (troop, kuopą) įkūrė jaunas skautininkas (skautmaster) P. Jurgelevičius. Per porą mėnesių draugovė padidėjo iki 70 narių (priimami jaunuoliai nuo 12 iki 20 metų amžiaus). Po kelių gyvavimo savaičių įkurta ir mergaičių skaučių draugovė iš 40 skaučių. […]

Tuo metu Vilniuj esant vokiečių valdžiai, o vėliau rusų-bolševikų, jaunoji organizacija turėjo gyvuoti slaptai: niekas beveik apie tokios organizacijos gyvavimą nežinojo, skautų sueigos ir užsiėmimai buvo daromi butuose, ekskursijų negalima buvo organizuoti ir tt. Vis tik retkarčiais daryta skautų sueigos-vakarėliai. […]

1919 m. pavasarį skautininko J-čiaus įkurtoji Kauno draugovė aukščiau ir plačiau iškėlė Lietuvoje skautybės obalsį. Kaune atsiranda dvi (skautų ir skaučių) draugovės, kuriose iki šiol besidarbuoja ir veda tie patys instruktoriai, sykiu eidami ir reguliarią kariuomenės tarnybą.

Kauno skautų darbuotė yra gyva: yra šešios skiltys (patruliai) po 8 skautus, daugelis skautų jau III laipsnio (razriada), keletas – II-ojo laipsnio, kiekvienos skilties sueigos esti du syk per savaitę, visos draugovės – kas antrą bei kas trečią savaitę, ekskursijos esti beveik kas antrą savaitę, skautai visumet dalyvauja Sporto Sąjungos šventėse, dalyvauja rinkliavose, tautos šventėse, manifestacijose, tautos iškilminių rengimuose ir tt., ir tt.

T. b.

Antalieptės ateitininkai ir skautai. Fotografijos kitoje pusėje užrašas: „Lietuv. Moterų Kultūros Dr-jos Vidurinės mokyklos Antalieptėje 1929 m. birželio 2 d. ateitininkų ir skautų gegužinės artistų grupė“. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuvos Skautų gyvavimo apžvalga“, Vilniaus aidas, nr. 18, 1920 m. rugpjūčio mėn. 29 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB1F7FF560?exId=94592&seqNr=2