1920 m. rugpjūčio 30 d. | Lietuvos kariuomenės atskirosios brigados karo dienyno ištrauka

Lenkai pradėjo iš Augustavo ir Suchovolios slinkti pirmyn Suvalkų – Seinų link.

30.VIII. Lenkai pradėjo iš Augustavo ir Suchovolios slinkti pirmyn Suvalkų – Seinų link. Jėgos lenkų kryptyje Suvalkų vienas pulkas, 3 eskadronai, batareja; Seinų – pulkas 2 eskad. ir bat-reja. Stipresnėmis savo jėgomis lenkai išmušė musiškius iš defile Suvalkų link ties Sčebra ir Studiniczna, o taip pat iš priešakio Štaben – Dombrowo – Lipsk; pasipriešinimas buvo ties Studniczna ir Dombrowo kur mes nustojom du nukautais ir du sužeistais 15 belaisvio ir vieno kulkosvaidžio 3 ir 5 kuopos 10 pulko tapo išsklaidytos; pirma nepribuvo, antra sulaikyta Suvalkuose, 4 atsitraukė Suvalkų link; antras eskadronas paklydo Augustavo miškuose. Ant nakties su lenkais padėtis buvo tokia: lenkai prisiartino prie Suvalkų 1 ½ versto ir pastatė ultimatumą iki 5 valandos 31. VIII. paliuosuoti Suvalkus. Dalis lenkų einančių Seinų link apsistoje ant nakvynės Serskilas ir prisiartino prie Froncki. Diviz. Vado duotas paliepimas evakuoti Suvalkus į Kalvarija ir Seinus į Lazdija. Visos įstaigos ir karo turtas buvo išvežtas išskyrus 7 vagonus pasilikusius stotyje Suvalkai. Divizijos štabą perkelti į Serija. Likvidavimui komplikuotos padėties su lenkais iš Kauno buvo atvykęs prancuzų karininkas, kuris kartu su majoru Jakaičiu buvo išvykę į Augustavą sulaikymui veržimasi lenkų, bet toji misija vaisių nedavė. Majoras Jakaitis buvo išniekintas ir su didelems sunkenybėmis grįžo į Suvalkus; prancuzų gi karininkas kap. Koande nieko ne pešes Augustave nuvyko į Baltstoge armijos štaban. Lenkai sulaikytus kariškius 10 pulko išleido ir liepė jiems skubotai atsitraukti už demarklinijos Fošo. Apsaugojimui Seinų buvo iššauktas iš Sopockino 2 pulko batalionas, o tapat išsiusta užtvoromis [!] mokomoji komanda 2 pulko užimti Gybus ir Krasnapolį iš Porzecze iššauktas 8 pulkas ir gaubicų batareja kuriems įsakyta vykti per Druskenikus į Kapčiamiestį kur ir but 31 š. m. ne veliau 20 valandos.


Šiame tekste pastebimos ištraukos iš kruopščiai vesto Lietuvos kariuomenės dienyno, kur aprašomas Lenkijos kariuomenės veržimasis Augustavo – Suvalkų regione. Lietuvos pusė bandė iššaukti derybas, pasinaudodama Prancūzijos karinės misijos tarpininkavimu. Prancūzų atstovas „nieko nepešęs“, nes Suvalkai ir Augustavas buvo pripažinti Lenkijai dar 1919 m. gruodžio 8 d. Britų imperijos Užsienio reikalų sekretoriui Džordžo Kerzonui nubrėžus rytines Lenkijos sienas. Vis dėlto, lenkai neketino sustoti prie Kerzono linijos, ką įrodo jų įsakymas paleidžiamiems lietuviams atsitraukti už Prancūzijos kariuomenės vado maršalo Ferdinando Fošo kiek anksčiau nubrėžtos linijos.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Simonas Jazavita


Šaltinis: Lietuvos ir Lenkijos santykiai: nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki L. Želigowskio įvykdyto Vilniaus užėmimo (1918 m. lapkritis–1920 m. spalis), Vilnius, 2012, (sud. E. Gimžauskas, rengė E. Gimžauskas, A. Svarauskas), p. 460

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/2021803/C1C1B0000858231