1920 m. rugpjūčio 6 d. | Mūsų kariuomenė atvaduoja šiaurės Lietuvą

Po Raudonosios armijos priedanga Lietuvos bolševikai tyčia vyksta iš Rusų krašto, kad kur gali įkūrus savo „revkomų“ (revoliucinis komitetas) sakydami, kad tai vietos gyventojų valia ir noras. Bet tie naujai įkurti „revkomai“ neturi žmonėse jokio pritarimo ir užuojautos ir veik ištrukdavo, kaip tik spėdavo prisiartint mūsų kariuomenės. 

Kaunas, VIII 6.(Elta.) Lietuvos šiaurės rytuos mūsų kariuomenė prisiartino prie taikos sutarties nustatytų sienų. Po Raudonosios armijos priedanga Lietuvos bolševikai tyčia vyksta iš Rusų krašto, kad kur gali įkūrus savo „revkomų“ (revoliucinis komitetas) sakydami, kad tai vietos gyventojų valia ir noras. Bet tie naujai įkurti „revkomai“ neturi žmonėse jokio pritarimo ir užuojautos ir veik ištrukdavo, kaip tik spėdavo prisiartint mūsų kariuomenės.

Disnos apskrities Bogimo valsčiuj jie taip pat įkūrė „revkomą“, kuris paskelbė 1889-1901 metų mobilizaciją ir mobilizuotiem įsakė susirinkti Kazenuos. Bet nieks gyventojų nestojo. Paskelbė maisto rekviziciją, bet niekas nieko nedavė. Pagaliau Bogino „revkomas“ priverstas buvo išsidanginti. Taip pat išbėgiojo Vydžių, Daugeliškių ir kitų vietų „revkomai“.

Karo mokyklos kariūnai. 1921-22 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Mūsų kariuomenė atvaduoja šiaurės Lietuvą (1920, Rugpjūčio 8 d.). Lietuva (167 (449), p. 4. [žiūrėta 2020-07-08]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64901&seqNr=4