1920 m. rugpjūčio 7 d. | Aukštesniojo Mokslo Departamento pranešimas

Švietimo Ministerija šiuo leidžia pradėti mokslą Realinės Mokyklos pirmoms 5 klasėms nuo šių mokslo metų pradžios.

Švietimo Ministerija

AUKŠTESNIOJO MOKSLO

DEPARTAMENTAS

1920m. Rugpjūčio mėn. 7 d.

N 3904

Kaunas.Vokiečių Aukštesniosios Realinės mokyklos

1920 met. įsteigtai sąjungai.

Į raštą nuo 1920 m.

Liepos 30 d.

Švietimo Ministerija šiuo leidžia pradėti mokslą Realinės Mokyklos pirmoms 5 klasėms nuo šių mokslo metų pradžios.

Mokyklai vesti reikia skirti asmenį laikinai einanti Direktoriaus pareigas, jei negalima išsyk paskirti direktoriaus, o Švietimo Ministerija neranda galima sutikti, kad direktoriaus pareigas eitų „Mokyklos komisija“.

Kadangi šių metų Švietimo Ministerijos sąmatoje nėra sumų skiriamų Vokiečių realinei Mokyklai, tai šimet pašalpų Ministerija negalės skirti.

Švietimo ministeris

Už Departamento Direktorių

Kauno vokiečių gimnazijos pastatas 1924 m. spalio mėn. 15 d. Nuotrauka iš H. Stossun, Die Deutsche Oberrealschule
bzw. das Deutsche Gymnasium in Kaunas, Annaberger Annalen über Litauen und deutsch – litauische Beziehungen, 11. (2003): 193-238.

Kauno vokiečių gimnazijos pastatas, XX a. 4 deš. Viršuje užrašas „Non scholae, sed vitae discimus“ (liet. „Ne mokyklai, o gyvenimui mokinamės). Nuotrauka iš leidinio „Heimatgruß“, 1968, p. 77.Šaltinis: 1920 08 07 Aukštesniojo Mokslo Departamento pranešimas Vokiečių aukštesniosios realinės mokyklos įsteigtai sąjungai. LCVA, f. 391, ap. 2, b. 525, l. 96.