1920 m. rugsėjo 2 d. | Akselrodas dėl savo uždavinių Lietuvoj

Paklaustas, kuris pirmas p. Akselrodo uždavinys Lietuvoj, atsakė – prižiūrėti, kad Taikos sutartis tarp Lietuvos ir Rusų būtų gerai įvykinta.

Kaunas, IX 2 (Elta) Rusų atstovas Lietuvai Akseldoras priėmė Eltos Atstovą ir jam maloniai atsakė į įvairius klausimus.

Paklaustas, kuris pirmas p. Akselrodo uždavinys Lietuvoj, atsakė – prižiūrėti, kad Taikos sutartis tarp Lietuvos ir Rusų būtų gerai įvykinta, ypač rusų kariuomenės Lietuvos žemės evakuavimo reikalas, išvežto turto grąžinimo, tremtinių ir įkaitų grąžinimo ir t. t. Rusai stengsis lojalingai vykdyti Taikos sutartį. Apskritai reikia žinoti, kad Lietuvos respublikos kaip ir kitų naujų valstybių nepriklausomybės pripažinimas iš rusų pusės ne tiktai turi gražų gestą, bet seka konsekventingai iš Rusų vyriausybės programos.

Paklaustas dėl naujausių Lenkų sėkmių, jis pabrežė, kad žinoma, tokiam kare ne visuoment tik vien apusė gali laimėti. Visą jau padaryta, rusų nepasisekimam šiaurės fronte atitaisyti, nes iš Vrangelio fronto ir iš Sibiro sutraukta atsarga, o jos esą daug.

Dėl Vrangelio pavojaus, jis visai ne toks didelis esąs, kaip Vakarų Europos spauda rašo. Anglai ir kitos valstybės, baronui Vrangeliui neduoda paspirties, išskyrus prancūzus, kurių paspirtis esanti tik įsivaizduojama ir veik neturinti praktikos reikšmės. Padaryti reikiami žingsniai Vrangelio avantiūrai galutinai likviduoti.

Aleksandras Jefremavičius Akselrodas


Šaltinis: Akselrodas dėl savo uždavinių Lietuvoj (1920, Rugsėjo 4 d.). Lietuva (190 (472), p. 1. [žiūrėta 2020-08-17]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64923&seqNr=1

Fotografijos prieiga internete: https://cdn2.img.sputniknews.lt/images/547/61/5476175.png