1920 m. rugsėjo 26 d. | Pavargėlių reikalu

Dauguma tų nelaimingųjų senelių – tai tikri mūsų broliai ir sesers, čia gimę ir augę, lietuviai – miestų, dvarų ir kaimų darbininkai, kurie del buvusio netikusio pasaulio sutvarkymo ir netikusio piliečių auklėjimo ir valdymo net visą amžių sunkiai dirbdami negalėjo sau susitaupyti „skatiko juodai dienai“.

Mes matome kasdien sėdinčius miestuose prie gatvių kampų ištiestas rankas ir slankiojančius po kaimus ir miestelius iš kiemo į kiemą, iš namo į namą senus, žilus žmones, maldaujančius iš „geraširdžių“ „Dievo skatikėlio“ ir „mielaširdingumo“ kąsnelio.

Iš kur ir kas tie nudriskėliai, kurie prigyvenę tokio amžiaus neturi nei tinkamų rūbų, nei maisto ir, dažniausiai, net ir pastogės, kur savo seną, žilą galvą galėtų priglausti.

Dauguma tų nelaimingųjų senelių – tai tikri mūsų broliai ir sesers, čia gimę ir augę, lietuviai – miestų, dvarų ir kaimų darbininkai, kurie del buvusio netikusio pasaulio sutvarkymo ir netikusio piliečių auklėjimo ir valdymo net visą amžių sunkiai dirbdami negalėjo sau susitaupyti „skatiko juodai dienai“ ir del to dabar turi sėdėti ir šalti miestų gatvių kampuose arba braidžioti per purvus ir sniegą iš kaimo į kaimą, iš namo į namą, jei nenori mirti badu.

Žmogui, turinčiam širdį, protą ir artimo meilės jausmą, žiūrint į tokius nelaimingus senelius ir jų vargus ir kančias, nenorint veržiasi ašaros iš akių. […]

Šiuo aš kreipiu akį ir prašau savivaldybės narius ir kitus valdžios atstovus, paskui ir visus turinčius širdį ir suprantančius savo pareigas ir šalies reikalus, kuo greičiausiai parūpinti pasenusiems darbininkams ir kitiems neturtėliams, negalintiems savęs aprūpinti, atitinkamų prieglaudų (ramybės namų).

Juozas Dručkis.

Prašymas Draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti komitetui Kaune suteikti pašalpą. Su antspaudu, pažyminčiu, kad 1917 m. rugpjūčio 22 d. posėdyje komitetas paskyrė 8 markes pašalpos. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Dručkis Juozas, „Pavargėlių reikalu“, Lietuvos ūkininkas, nr. 37, 1920 m. rugsėjo mėn. 26 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB010DF585?exId=13753&seqNr=4