1920 m. rugsėjo 28 d. | Dr. Gaigalaičiui – 50 metų

„Ant iszkilminû Pietû, kuriůs jis Metropolic Wieszbutyje prirengęs buwo, atsilanke Lietuwôs Prēzidentas Smetona, Lietuwôs Ministerei, Anglijôs Pasiuntinys, Prancuzû Atstowas, Dwaszkieji ir tuli kiti. Wisi pasweikino Gaigalaitį kaip Karžygį Lietuwôs Neprigulmybês Kowoje.“

27. Septemberį gryžo ta Diena, raszoma Balsui, kurioj‘ wiens musų žymiausių Weikėjų sawo 50-metinę Gimtinę szwente. Neatsižwelgiant ir į kitus garbingus Weikėjus, kurių Darbus mes ne menkiau įwertiname, yra Dr. Gaigalatis wiens priegadingiausiujų musų Prieszų Akyse. […]

Dr. Wilius Gaigalaitis gimęs Naujienos arba Heidebrucho Kieme, Wilkiszkių Parapijôs, atlanke Žukų Mokyklą, įžegnotas Kunigo Böttcher. […] Baige Uniwesitētą 1895, atlanke Ragainês Seminariją ir pastowējo Kunigo Mēginimą 1897. Tąsyk tebuwo menk Kunigų Wietų Lietuwoj‘. Todēl reikējo laukti. Gaigalaitis isznaudojo tą Laiką mokszliskan lietuwiszka Kalba besidarbůdamas ir iszleido Rasztą apie lietuwiskas Miszknyges su Ranka raszytas isz Metu 1573. […]

[…] Mete 1919 atsidēkawojo nů Kunigystês Urēdo ir ējo ant Pangzijono. Bet Waldžia nedawe ir tad jam Pakajaus, kaip jis į Jůdkrantę dēl Atsigaiwinimo iszwažiawęs buwo. Todēl persidangino jis tů Tarpu Kaunan, kur Lietuwôs Waldžiôs meilingan priimtas tape ir auksztose Wietose pasidarbawo. Praējusi Gimtinês Diena Kaune buwo jam ypatiszka Garbês Diena. Nēsa ant iszkilminû Pietû, kuriůs jis Metropolic Wieszbutyje prirengęs buwo, atsilanke Lietuwôs Prēzidentas Smetona, Lietuwôs Ministerei, Anglijôs Pasiuntinys, Prancuzû Atstowas, Dwaszkieji ir tuli kiti. Wisi pasweikino Gaigalaitį kaip Karžygį Lietuwôs Neprigulmybês Kowoje. […]

Mes tikim, kad jis neatbodamas kaip ligsziol wisû Nesmagumû ir Apmēkliojimû ir toliaus dēl musû Tautôs Gero pasidarbůs ir welyjame isz Szirdiês tokiam jo Darbui ilgmetinio Pasisekimo.

Vilius Gaigalaitis. Lietuvių enciklopedija, t. 6, p. 461.


Šaltinis: „Dr. Gaigalatis 50 Metu“, Nauja lietuwiszka ceitunga, nr. 9, 1920 m. rugsėjo mėn. 28 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000065115?exId=41471&seqNr=1