1920 m. rugsėjo 3 d. | Alfredo Tiškevičiaus telegrama užsienio reikalų ministerijai

Išrodo, kad geriausis budas užtikrinimui efektyvės santarvės intervencijos bus ginkluotas priešinimasi lenkų agresijai. Tokis nusistatymas pilnai suprantamas čionai.

Gregory parodė man patvirtinimą. Britų Valdžia begalo nori neprileisti prie tolimesnės agresijos. Nedėldieny stiprus pareiškimas Varšuvon.

Dabartinės žinios iššauks kolektyvę sąjungininkių notą. Išrodo, kad geriausis budas užtikrinimui efektyvės santarvės intervencijos bus ginkluotas priešinimasi lenkų agresijai. Tokis nusistatymas pilnai suprantamas čionai. Prašau telegrafuoti tolimesnius išsivystymus.


Įsismarkaujant konfliktui tarp Lietuvos ir Lenkijos, Lietuvos pasiuntinys Didžiojoje Britanijoje grafas Alfredas Tiškevičius, turintis reikšmingų pažinčių Londono diplomatiniuose sluoksniuose, ragino Lietuvą priešintis ginklu, jeigu Lenkijos kariuomenė peržengs 1919 m. gruodžio 8 d. Vakarų šalių patvirtintą rytinę Lenkijos sieną (vad. Kerzono liniją), kuri daugmaž sutampa su dabartine Lietuvos ir Lenkijos siena.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Simonas Jazavita

Lietuvos pasiuntinys Didžiojoje Britanijoje grafas Alfredas Tiškevičius. Fotografija iš Lietuvos albumas, Kaunas, 1921.


Šaltinis: Lietuvos ir Lenkijos santykiai: nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki L. Želigowskio įvykdyto Vilniaus užėmimo (1918 m. lapkritis–1920 m. spalis), Vilnius, 2012, (sud. E. Gimžauskas, rengė E. Gimžauskas, A. Svarauskas), p. 477.