1920 m. rugsėjo 5 d. | Trockio įsakymas

Dabar lenkų šlėktos kariuomenė, išvaryta mūsų iš Lietuvos, vėl veržiasi į ją darydama pavojų lietuvių tautos nepriklausomybei. Tuo pat raudonoji kariuomenė verčiama atremt lenkų šlėktą ir Lietuvos žemėj.

Kaunas, IX-6. (Elta). Rusų radio rugsėjo 5 d. pranešimų, Trockis išleidęs įsakymą raudonajai armijai, kuriame tarp kitko sakąs:

<Raudonojo kariuomenė atremdama lenkų šlėktą, padėjo lietuvių tautai atsivaduoti iš lenkų jungo. Vakarų fronto kariuomenei buvo įsakyta reikiamu laiku apleisti Lietuvos žemę. Dabar lenkų šlėktos kariuomenė, išvaryta mūsų iš Lietuvos, vėl veržiasi į ją darydama pavojų lietuvių tautos nepriklausomybei. Tuo pat raudonoji kariuomenė verčiama atremt lenkų šlėktą ir Lietuvos žemėj. Kiekvienas raudonarmietis privalo tvirtai atminti, kad buržuaziniai šlėkteini lenkai yra mūsų ir lietuvių tautos bendras priešininkas. Nugalėję tą priešininką, visos mūsų dalys, neatidėliodamos pasitrauks iš Lietuvos žemės, į kurią jos atėjo atvaduotojais ir iš kurios jos išeis draugais.>

Vasilijaus Palaimintojo soboras. Maskva, Rusija. 1875 m.


Šaltinis: Trockio įsakymas(1920, Rugsėjo 8 d.). Lietuva (193(475), p. 4. [žiūrėta 2020-07-30]

Prieiga internete:https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64926&seqNr=4   

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/2024913/photography_ProvidedCHO_Parisienne_de_Photographie_81694_30