1920 m. sausio 1 d. | Gen. H. Niselis pasveikino Lietuvos karius

Gen. Niselis prašė nurodyt jam du labiau pasižymėjusius – kovose ties Radviliškiu kareiviu, kuriems dovanojo prancūzų karo ženklus. Įteikdamas N Pulko nurodytiems kareiviams ženklus kiekvienam jų lietuviškai sakė: „Ačiū už pagalbą prieš bendrą priešą“.

Gen. Niselis Panemuny

Gruodžio 26 d. generolas Niselis draug su krašto Apsaugos Ministerio ir Vyriausio Karo Vado Padėjėju kar. Merkiu aplankė Panemuny stovinčias mūsų kariuomenės dalis. Gen. Niselis, pasisveikinęs su kareiviais lietuviškai, pasakė jiems prakalbą, paaiškindamas, delko Santarvės Komisija turėjo reikalauti sulaikyti mūsų ofensivą.

Kaipo priežastį nurodė į didelį skaičių vokiečių kariuomenės, kuri jau buvo besedinti traukiniuose ir pasiryžusi eiti į Lietuvą bermontininkams padėti. Tuomet, pasakė generolas, lietuviams būtų buvę sunku atsispirti prieš daug didesnį ir organizuotą priešininką. Baigdamas savo prakalbą, generolas pasveikino visus su išvadavimu Lietuvos žemių iš vokiečių, kurie tiek laiko vergė šalį. Po prakalbos gen. Niselis prašė nurodyt jam du labiau pasižymėjusius – kovose ties Radviliškiu kareiviu, kuriems dovanojo prancūzų karo ženklus. Įteikdamas N Pulko nurodytiems kareiviams ženklus kiekvienam jų lietuviškai sakė: „Ačiū už pagalbą prieš bendrą priešą“.

Div. gen. Henris Albertas Niselis (Niessel). Žurnalo „Le pays de France“ viršelis. 1918 m. lapkričio 7 d.


Šaltinis: „Gen. Niselis Panemuny“, Lietuva, nr. 1 (283), 1920 m. sausio 1 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64927&seqNr=2