1920 m. sausio 14 d. | Kas domisi savo giminėmis Amerikoje?

Visiems, kurie domisi savo Amerikoje giminių būtimi arba negauna iš jų žinių, galiu padėti suieškoti su mažiausiomis išlaidomis, ir gi rašau ir imuosi siųsti laiškus ir telegramas anglų kalba.

  1. Daug gyvenančių Amerikoje Lietuvių pavedė Lietuvių Prekybos Bendrovei padalinti Lietuvoj įvairius savo giminių paieškojimus, norėdami žinot jų laimę. Kai kuriems šitie paieškojimai buvo įteikti stačiai, dali jų buvo dalinam tam tikrai įgaliotų žmonių. Iki šio laiko nėra gauta nė vieno atsakymo į paieškojimuose pažymėtus klausimus. Amerikoje labai rūpinasi savo giminėmis, ir visi, kas nori juos nuraminti ir nenutraukti su jais ryšių, yra prašomi kuo veikiausia atsiųst atsakymų žemiau paduotu adresu. Ir gi draugija buvo atsiųsta pinigų; dalį jų Draugija padalijo; ateina siuntinių; atvežus, bus paskelbta laikraščiuose.
  2. Visiems, kurie domisi savo Amerikoje giminių būtimi arba negauna iš jų žinių, galiu padėti suieškoti su mažiausiomis išlaidomis, ir gi rašau ir imuosi siųsti laiškus ir telegramas anglų kalba.

Visos pinigų operacijos vedamo per Prekybos ir Pramonės Banką Kaune, Laisvės Alėja.

Nepamirškite save giminių, atsakykit į klausimus paieškojimuose iš Amerikos pažymėtus, jie bus siunčiami dykai. Galima kreiptis nuo 2 ligi 3 v. dieną.

 

Atstovas Lietuvių Prekybos Bendrovei Amerikoje Ed. Heinrichas

Kaunas, V. „Levinsonas“ Laivės Alėja 62

 


Šaltinis: Kas domisi savo giminėmis Amerikoje? (1920, Sausio 14). Lietuva (10 (292), p. 1. [žiūrėta 2019-12-06]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64931&seqNr=1