1920 m. sausio 15 d. | Kareivių švietimas

Iki šiol pas mus mažai tebuvo kreipiama domės į liaudies švietimą. Daugelis sodžiaus jaunuolių yra beraščiai. Dabar gi susitelkus didelėms mūsų liaudies jaunuomenės minioms kariuomenėn galima būtų suteikti kareiviams tai, ko negalėjo įgyti, būdami namie: išmokyti skaityt, rašyt bei duoti šiaip žinių iš įvairių mokslo sričių.

Iki šiol pas mus mažai tebuvo kreipiama domės į liaudies švietimą. Daugelis sodžiaus jaunuolių yra beraščiai. Dabar gi susitelkus didelėms mūsų liaudies jaunuomenės minioms kariuomenėn galima būtų suteikti kareiviams tai, ko negalėjo įgyti, būdami namie: išmokyti skaityt, rašyt bei duoti šiaip žinių iš įvairių mokslo sričių.

Tą darbą galėtų atlikti ar Kareivių Prietelių Draugija ar Generalinio Štabo Literatūros Dalis, rengdamos kareiviams paskaitų, steigdamos bibliotekas, kursus ir t.t. Gal vertėtų įsteigti ir atskiras tam tikras Švietimo biuras, kurio žinioje būtų visas kareivių švietimo darbas. Centras išsiuntinėja į dalis organizatorius, prelegentus, duotų nurodymų bei patarimų, prisiųstų knygų, instrumentų, paveikslėlių, padėtų visa tai nusipirkti.

Atsiradus kokioje nors dalyje uoliems mokslo skleidėjams, biuras tuojau su jais susižino ir suteikia jiems atatinkamos paramos bei patarimų.

Dalyse darbo pradžią padarytų iš Centro atsiųsti, ar vietos veikėjų pakviesti prelegentai.

Kareiviai reikėtų supažindinti su Lietuvos istorija, geografija, įduoti jiems pradžios žinių iš gamtos, hygijenos ir kitų mokslų.

Apskritai reikėtų tik pradžią padaryti, kelią parodyti, o toliau darbas būtų pačių kareivių varomas, nes mūsų jaunimas labai linkęs prie apsišvietimo ir sodžiuj tai ne kartą ir ne vienoj vietoj labai gerai parodė, besiorganizuodamas į įvairias švietimo draugijas, beplatindamas knygas, laikraščius, berengdamas vakarėlius, paskaitas ir t.t.


Šaltinis: „Kariškių žodis“, 1920 m. sausio 15 d., Nr. 3 (35), p. 18

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=48840&biRecordId=4490