1920 m. sausio 16 d. | Valstybės Tarybos Pirmininko Stasio Šilingo kalba

Nuo vokiečių atskirtosios Mažosios Lietuvos dalies lietuviai su tavo teisėtąja organizacija – Prūsų Lietuvių Susivienijimu – Tautos Taryba – oficialiniu raštu pranešė Valstybės Tarybai, kad jie jau yra pasižymėję savo atstovus ir norėtų juos atsiųst į Valstybės Tarybą. Valstybės Taryba savo seniūnų sueigos nutarimu atsakė, kad Jinai yra pasiruošusi priimti Mažosios Lietuvos atstovybę į savo tarpą ir dideliu džiaugsmu jąją sutiksianti.

Gerbiamieji Valstybės Tarybos Nariai ir Ministerijai – stojant po perstogės į darbą, laikau reikalingu pažymėti vieną įvykį, kuris turi didelės svarbos mūsų valstybės plėtotei.

Nuo vokiečių atskirtosios Mažosios Lietuvos dalies lietuviai su tavo teisėtąja organizacija – Prūsų Lietuvių Susivienijimu – Tautos Taryba – oficialiniu raštu pranešė Valstybės Tarybai, kad jie jau yra pasižymėję savo atstovus ir norėtų juos atsiųst į Valstybės Tarybą. Valstybės Taryba savo seniūnų sueigos nutarimu atsakė, kad Jinai yra pasiruošusi priimti Mažosios Lietuvos atstovybę į savo tarpą ir dideliu džiaugsmu jąją sutiksianti. Taigi belieka tik atlikti  tam tikslui reikalingi formalumai. Aišku, kad Mažosios Lietuvos atstovybei įėjus į Valstybės Tarybą, faktinai įvyks susijungimas Didžiosios Lietuvos su tąja Mažosios Lietuvos dalimi, kuri taikos sutartimi einant yra nuo Vokiečių atskirta. Tuo būdu bus atitaisyta penkių amžių neteisybė, kai vienos tautos žmonės buvo atskirti nuo kitas kito svetimųjų valstybių prievarta išrėžta siena.

Svarbu, kad Mažosios Lietuvos atstovybė įeitų į Valstybės Tarybą kuo veikiausiai. Jau yra paskelbtos dienos rinkimams  į Kuriamąjį Seimą, taigi reikia rūpintis nustatyti kaip Mažoji Lietuva dalyvaus Kuriamajame Seime nuo pat pirmosios jo darbų dienos. Taiką ratifikavus visos kliūtis Mažajai Lietuvai susijungti su Didžiąja yra pašalintos ir tai gali įvykti veikiai ir ramiai. Suprantamas daiktas, kad Mažoji Lietuva šimtus metų gyvenusi kitokį negu Didžioji Lietuva įstatymų tvarkoma, turi visišką teisę pasisakyti tuos savitumus, kurie yra tikybos, ūkio ir kultūros srityse.

Stasys Šilingas. Fotonuotrauka iš kn. Lietuvos albumas. Antras (fotografuotinis) leidimas. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Kas domisi savo giminėmis Amerikoje? (1920, Sausio 20). Lietuva (15 (297), p. 1. [žiūrėta 2020-01-09]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64936&seqNr=1