1920 m. sausio 19 d. | A.A. Karolis Hofmanas

Sausio mėn. 19 d. Įgulos bažnyčioj buvo iškilmingos pamaldos už mirusį nuo žaizdų 4 Did. L. Karaliaus pulko laikin ėjusio 5 kuopos vado pareigas vyresn. leitin. Karolį Hofmaną.

Sausio mėn. 19 d. Įgulos bažnyčioj buvo iškilmingos pamaldos už mirusį nuo žaizdų 4 Did. L. Karaliaus pulko laikin ėjusio 5 kuopos vado pareigas vyresn. leitin. Karolį Hofmaną.

Velionis, lapkričio mėn. 21 d. kovose su bermontininkais ties Šiauliais buvo sunkiai sužeistas į krūtinę ir atgabentas į Kauno karo ligoninę, sausio mėn. 18 d. penktą val. rytą – mirė.

Karolis Hofmanas yra gimęs 1894 m. Šiaulių apskrity, Dineikių palivarke. Ligi stodamas į lietuvių armiją buvo Maskvos universiteto studentas. Kare su bolševikais,  taip pat ir su bermontininkais velionis pasižymėjo narsumu ir drąsumu. Taip antai ties Ilukšta jis su savo kuopa išlaikė didžiausią spaudimą daug kartų gausingesnio priešininko ir atstūmė visus bolševikų puolimus.

Mušant bermontininkus, jis visą laiką buvo pirmutinėse eilėse ir, gerai žinodamas prigimtas vietas, dar su dviem karininkais ir 10 kareivių užėjo priešininkui į užpakalį ir išmušė bermontininkų užtvaras. Išmušęs užtvaras ir paėmęs priešininko kulkasvydžius, jis su savo drąsuolių kuopele atakavo bermontininkų traukinį, bet buvo mirtingai sužeistas į krūtinę.

Nežiūrint to, kad velionis buvo tvirto sudėjimo, vis dėlto išgydyti nepavyko, nes, nesant karo ligoninėj Rentgeno spindulių, nepasisekė išimt giliai į krūtinę įlindusi kulka.

Į laidotuvę buvo atvažiavusių iš pulko karininkų ir kareivių, taip pat velionio artimųjų.

Iš įgulos bažnyčios karžygio liekanas kariškiai nešte nunešė į stotį ir stotį ir sudėjo į tam tikrą vagoną vežti laidot į tėviškę.

Tebūnie tau, Karžygi, lengva mūsų žemelė!

Lietuvos kariuomenės leitenantas Karolis Hofmanas (1894 – 1919), mirtinai sužeistas Radviliškio mūšio metu. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.


Šaltinis: A. A. Karolis Hofmanas (1920, Sausio 21). Lietuva (16 (298), p. 2. [žiūrėta 2019-12-06]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64937