1920 m. sausio 2 d. | JAV gyventojų surašymas

Lietuviai užvislabjaus turėtų žiūrėti, kad jie nebutų užrašyti lenkais. Nes seniau taip buvo daroma. Žodžiu tariant, visi lig vieno lietuviai turi pasisakyti ne kitokiais, kaip tik lietuviais.

Pasisakykite lietuviais

Jau minėjome, kad šito sausio 2 d. Suv. Valstijose prasideda surašymas visų gyventojų. Taippat minėjome, kad surašymą šalies gyventojų kas dešimti metai įsako Suv. Valstijų konstitucija. Pastarasis surašymas buvo įvykęs 1910 metais. […]

Dar kartą paraginame visus Amerikos lietuvius, kad jie pasisakytų lietuviais ir prižiurėtų, kad surašytojai juos tokiais užrašytų.

Lietuviai išeiviai turi aiškiai pasakyti, jog jie gimę Lietuvoje ir pridurti dar gubernijos vardą, kaip tai Kauno, Suvalkų, ar Vilniaus.

Kadangi Lietuvos respublika oficijaliai nepripažinta, tai gal surašytojai lietuvius išeivius priskirs prie Rusijos. Bet sur[a]šytojų priedermė šale vardo Rusijos padėti kabėse Lietuvos vardą.

Lietuviai užvislabjaus turėtų žiūrėti, kad jie nebutų užrašyti lenkais. Nes seniau taip buvo daroma.

Žodžiu tariant, visi lig vieno lietuviai turi pasisakyti ne kitokiais, kaip tik lietuviais.

1920 m. JAV gyventojų surašymo lapas. Iliustracija iš svetainės findmypast.com


Šaltinis: „Pasisakykite lietuviais“, Draugas, nr. 1, 1920 m. sausio 2 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0001661471?exId=197368&seqNr=2