1920 m. sausio 22 d. | Šis tas karo choro klausimu

„Kariškių Žodžio“ skaitytojams korespondentai pranešė, kad Kaunas, laikinas Lietuvos sostapilis, neturi kas pagiedotų laike iškilmingų pamaldų įgulos bažnyčioje. Kas kas, o jau Kauno įgulos bažnyčioj turėtų būti ne tik vyrų, bet ir mišrus choras, nes ko neišprašyti iš gražiosios lyties, jei kariškis mandagiai jai nusilenks.

Neperseniai gerb. „Kariškių Žodžio“ skaitytojams korespondentai pranešė, kad Kaunas, laikinas Lietuvos sostapilis, neturi kas pagiedotų laike iškilmingų pamaldų įgulos bažnyčioje. Kas kas, o jau Kauno įgulos bažnyčioj turėtų būti ne tik vyrų, bet ir mišrus choras, nes ko neišprašyti iš gražiosios lyties, jei kariškis mandagiai jai nusilenks.

Buvau per naujus metus įgulos bažnyčioj ir pats įsitikinau: choro nėra. Teiraujuos išėjęs iš bažnyčios. Vieni sako, – nėra gero choro organizatoriaus, kiti sako, –  buvęs choras, bet kun. B. iškeliant iš miesto choras iširęs, treti – dabar šalta bažnyčioje giedoti, o ketvirti – nėra kam giedoti. Tai, broleli, nukalbėjo! Tik gerai suorganizuoti, vyrų bus be abejo; atsiras ir mergaičių. Kad šalta ir galima balso stygas nušaldyti, ypač aukštiems balsams, tai yra truputį tiesos. Bet nuo vienos kitos „giesmukės“ nepakenks.

Lieka klausimas: ar yra ar nėra chorų organizatorių ar chorvedžių. Bet vieną iš chorvedžių, jau galima choras sudaryti. Bet „sauso nieks neklauso“, taiga niekas nenorės veltui ir chorą organizuoti. Bet yra ir būdų pinigams turėti.

Pirmas būdas įgyti tam reikalui pinigų, tai rinkliava toj pačioj įgulos bažnyčioj, pirmiau, žinoma, iš sakyklos paaiškinus ir paraginus duoti pinigų. Rinkikais turi būti kariškiai.

Štai kitas būdas. Man rodos, „Kareivių Prietelių Draugija“, šiaip ar taip, yra surišta su įgulos bažnyčia. Tad, ar negalėtų minėtoji dr-ja parūpinti sau chorą, o jau tas „Prietelių“ choras šventomis dienomis eitų giedoti įgulos bažnyčioje. „Prietelių Draugija“ turėtų nusamdyti choro vedėją, o paskui, ruošti koncertus ir bažnyčioje giedoti.

Pagalios, trečias būdas, tai… kad Kaune esančios dalys tuo rimtai pasirūpintų.

Taigi, kad Kauno kariškiams laike jų pamaldų nepagieda, tai didelė gėda ir apsileidimas! Tiesą rašė „Kar. Žodis“, kad reikia del jo rausti.

 

De-Mormorando

Jonas Dambrauskas, kompozitorius, vargonininkas, choro dirigentas, 1922–1939 m. vadovavęs Kauno įgulos bažnyčios chorui. Apie XX a. 3–4 dešimt. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kariškių žodis“, 1920 m. sausio 22 d., Nr. 4 (36), p. 31–32

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=48829&biRecordId=4490