1920 m. sausio 29 d. | Ar nuo vargšų imti ar jiems duoti?

Kauno priemiesčiuose ir apielinkėse yra daug valdžios butų, t. y. vokiečių pristatytų barakų, kuriuos dabar valdo valdžia. Tie barakai apgyvendinti vargšais, kurie neturėdami spėkų dirbt, apsigyveno kur nors fortuose toliau nuo miesto.

Kauno priemiesčiuose ir apielinkėse yra daug valdžios butų, t. y. vokiečių pristatytų barakų, kuriuos dabar valdo valdžia. Tie barakai apgyvendinti vargšais, kurie neturėdami spėkų dirbt, apsigyveno kur nors fortuose toliau nuo miesto. Gyvena jie blogai, prisieina ir šalčio ir bado pamatyti, nes lentiniai barakai negali gi šilumos užlaikyti, visur vėjas švilpia. Kai lietus užeina, tuoj ant galvos varva, nes stogai blogi, valdžia netaiso, o gyventojai netur už ką. Valdžia griebdamosi įvairių įvairiausių priemonių, kad kaip nors gauti skatikų, apkrovė sykiu ir tuos vargšus įvairių įvairiausiais mokesčiais, užstatais ir tt. Tuoj duoda įsakymus Butų skyriaus Vedėjams, kad nuomininkai turi tiek tai ir tiek mokėti mėnesiui ir dar uždėti užstatys didumo 3 mėn. nuomos. Vedėjai, uoliai pildydami Ministerijos parėdymus, tuoj leidžia įsakymus nuomininkam, kad neštų pinigus už butus, o jei neatneš, tai nuo 20 bus laukan išmėtyti. Išsigandę vargšai žmoneliai verkia, rankas laužo, o atėję pas vedėją su ašaromis maldauja pasigailėti; bet kur tau! […]

Potvynis Marvelėje 1926 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Ar nuo vargšų imti ar jiems duoti?“, Laisvė, nr. 22, 1920 m. sausio 29 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000658346?exId=111486&seqNr=2