1920 m. sausio 3 d. | Auga susidomėjimas lietuvių kalba Švedijoje

Beskaitydamas žiuriu, Senelio Weidas szwinta, szwinta Akys, ima wis labjau spindēti. Kai pabaigiau wieną Skyrių, jis szukte suszuko: „Kokia graži ta Lietuwių Kalba!“

Lietuwiu Kalba Szweduose

Jau ir seniau Lietuwių Kalba buwo ne swetimas Daiktas Szwedų Kalbininkams ir Uniwesitētams. Upsalos Uniwersitētas nuo senai turi Lietuwių Kalbos Mokįtoją Profesorį Lundell‘į, Lundo Uniwersitetas Profesorį Agrell‘į o Göteborgo auksztoji Mokykla Profesorį Liden‘ą. Bet sziais Laikais Szwedai Lietuwių Kalba dar daugiau pasirupinti pradeda. Be minetųjų Profesorių ir kitų, Lietuwių Kalbą tyrinēja ir mokinasi jos atsidēję, szie žymus Szwedų Kalbininkai: D-ras R. Ekblomas, D-ras Meneris ir Psilanderis. […]

Negaliu neparodyti keleta Bruožų ir Profesorio Psilanderio. Jis Žmogus jau apįsenis, bet dar nepaprastai jaunos Sielos. Jo wyriausis Darbas Germanų Kalbos, ypacziai Wokieczių Kalbos Tyrinējimas. Beto, jis gerokai moka ne wien Prancuzų, Italų, net Rusų ir Rumenų Kalbų.

Man teko jį pažint esant Pawasarį wieną Kartą Upsaloj. Besisznekant apie Lietuwą, jis pasistatē turįs seną Bibliją Lietuwių Kalba. Jis mēginęs ir skaityt, tik nežinąs, kaip tikrai isztarti. Asz pasisiuliau, jei jam butų įdomu, patarnauti sziam Dalykui. Senis parējęs Namon, atsineszē tuojau sawo Bibliją į Wieszbutį. Paēmęs Knygą, pradējau skaityti. Beskaitydamas žiuriu, Senelio Weidas szwinta, szwinta Akys, ima wis labjau spindēti. Kai pabaigiau wieną Skyrių, jis szukte suszuko: „Kokia graži ta Lietuwių Kalba! Isz ties, sunku butu rasti kitą tokią Europoje! Kokia ji szwelni, kaip sklandžiai skamba! Asz esu girdējęs daug Pagyrimų tai Kalbai, bet kad ji butų tokia graži, nebuwau niekuomet manęs…“ Ir jis praszē mane skaityti daugiau, ēmē skaityti pats ir wēl praszē, kad dar paskaitycziau jam ką nors. […]

Upsalos universiteto profesorius Hjalmaras Psilanderis. Iliustracija iš svetainės riksarkivet.se


Šaltinis: „Lietuwiu Kalba Szweduose“, Prūsų lietuwių balsas, nr. 2, 1920 m. sausio 3 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0004176278?exId=430312&seqNr=2