1920 m. sausio 6 d. | J. Tumo-Vaižganto jubiliejaus minėjimas

Pasinaudodami laikinu Kun. J. Tumo buvimu Kaune, jo politikos vienminčiai ir kiti artimesni asmenys buvo trijų Karalių vakarą susirinkę Metropolio viešbučio salėje mylimojo svečio, kurs nesenai suėjo penkias dešimtis savo amžiaus metų, pagerbti, čia savo mintimis pasidalinti.

Kun. Juozo Tumo-Vaižganto pagerbimas

Pasinaudodami laikinu Kun. J. Tumo buvimu Kaune, jo politikos vienminčiai ir kiti artimesni asmenys buvo trijų Karalių vakarą susirinkę Metropolio viešbučio salėje mylimojo svečio, kurs nesenai suėjo penkias dešimtis savo amžiaus metų, pagerbti, čia savo mintimis pasidalinti. Buvo pasakyta daug kalbų. Kalbėjo M. Yčas, prof. A. Valdemaras, L. Noreika, žinomieji Amerikos lietuvių darbuotojai B. Balutis ir Dr. J. Šliupas, Dr. Nagevičius, J. Blynas, kun. Kavaliauskas, M. Lietuvos ve[i]kėjas Dr. Gaigalaitis, Uoselis ir kiti. Tarp kit ko Uoselis, kal[b]ėdamas Berlyno lietuvių student[ų] ir Mažosios Lietuvos jaunimo vardu, pabrėžė, kad Mažosios Lietuvos jaunimas, tvirtai tikėdamasis M. Lietuva būsianti greitu laiku sujungta su Didžiaja, esą geidžią, kad tas susijungimas atsiliktų organiškai į vieną valstybės kūną, nes Mažosios ir Didžiosios Lietuvos lietuviai esą vieno kūno ir vieno kraujo broliai. Kun. Kavaliauskas, ką tik parvažiavęs iš Charkovo, bevargstančiųjų Rusijos Pietų srityse Lietuvių ypač jaunimo vardu pasakė, kad visi jie alsuoja gyva tėvynės meile ir tik laukia galimybės, kad greičiau grįžti Lietuvon padėtų mums statyti savo nepriklausomą valstybę. Susirinku[s]iųjų buvo keliasdešimt žmonių, j[ų] tarpe kelios ponios ir panelės. Susirinkusieji išsiskirstė vėlai po 12 val.

K. B.

Kunigas Juozas Tumas-Vaižgantas. Apie 1909 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kun. Juozo Tumo-Vaižganto pagerbimas“, Tauta, nr. 1, 1920 m. sausio 15 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000033545?exId=120547&seqNr=4