1920 m. sausio 7 d. | Afrikos lietuviai šelpia Lietuvą

Amerikos Lietuvių Centralinis Komitetas gavo laišką su pinigais nuo Afrikoje gyvenančių lietuvių, kurie nors ir labai toli atsiskyrę nuo savo brangios tėvynės Lietuvos, vienok jos neužmiršta ir gelbsti ją kiek išgalėdami aukomis.

Afrikos Lietuviai šelpia Lietuvą

Amerikos Lietuvių Centralinis Komitetas gavo laišką su pinigais nuo Afrikoje gyvenančių lietuvių, kurie nors ir labai toli atsiskyrę nuo savo brangios tėvynės Lietuvos, vienok jos neužmiršta ir gelbsti ją kiek išgalėdami aukomis. Gerb. Ona Milienė šitam darbui daugiausia yra pasišventus ir per jos pasidarbavimą atsiųstos aukos buvo surinktos. Prisiųsdama aukas ji rašo taip: „Sekančių miestų lietuviai prisidėjo savo aukomis prie sušelpimo Lietuvoje badaujančių mūsų brolių: mieste Benone [t.y. Benonyje netoli Johanesburgo] surinko: 25 svarus sterlingų. Širdingai meldžiame, priimkite šitą mūsų mažą Pietinės Afrikos lietuvių auką ir kaip galima greičiausiai pasiųskite į Lietuvą gelbėti pusnuogius ir badaujančius lietuvius. Aš Ona Milienė pašvenčiau mažumą savo laiko pavažinėti po tuos miestelius, nors vienas nuo kito gana toli, bet visą kelionę aukoju del badaujančios Lietuvos“. „Tėvynė“ № 45

Reformatų bažnyčia Benonyje, pastatyta 1921 m.


Šaltinis: „Afrikos Lietuviai šelpia Lietuvą“, Laisvė, nr. 4, 1920 m. sausio 7 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000658346?exId=111491&seqNr=2

Fotografijos prieiga internete: https://af.wikipedia.org/wiki/L%C3%AAer:NG_kerk_Benoni_1924.jpg