1920 m. spalio 14 d. | Ar be žinios Varšuvos valdžios lenkai paėmė Vilnių?

Lenkų užsienio reikalų ministeris Sapieha savo notoj į Lietuvos vyriausybę sako, kad taip – be žinios ir be pritarimo.

Lenkų užsienio reikalų ministeris Sapieha savo notoj į Lietuvos vyriausybę sako, kad taip – be žinios ir be pritarimo. Bet Anglų laikraščio <Daily Exspress> korespondentas savo telegramoj iš Varšuvos pasiūstoj rugsėjo 27 d. rašydamas apie lenkų karo operacijas tarp kita ko sako: kita lenkų kariuomenės grupė, operuojanti kairiajam sparne, pasiekė Varėnos gelžkelio stoties, 38 mylios (anglų) nuo Lietuvos sostinės Vilniaus. Tikimasi, kad Vilnius bus paimtas po kelių dienų.

Reiškia, Varšuvoj jau rugs. 27 d. laikraščių korespondentams buvo žinoma, kad lenkų kariuomenė eis ir į Vilnių. O Sapieha tuo tarpu visiems įtikinėjo, kad lenkai į Vilnių neisią. Bet pats Sapieha save išduoda, kaip <Temps>. X 4 praneša, pareiškęs, kad Lenkų kreipimosi į Tautų Sąjungą dėl lietuvos – lenkų klausimo „dar nereiškia, kad lenkai atsisakytų nuo Vilniaus“. Lenkai esą kreipės į Tautų Sąjungą ne todėl, kad ji išspręstų lietuvių lenkų konfliktą, bet todėl, kad ji turėtų įtakos į Lietuvos neutaliteto laikymą.

Paaiškinimų nereikia!

Eustachijus Kajetonas Sapiega. 1920–21 Lenkijos užsienio reikalų ministras.


Šaltinis: Ar be žinios Varšuvos valdžios lenkai paėmė Vilnių? (1920, Spalio 14 d.). Lietuva (223 (505), p. 3. [žiūrėta 2020-09-11]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64955&seqNr=3

Fotografijos prieiga internete: https://pl.wikipedia.org/wiki/Eustachy_Sapieha#/media/Plik:Eustachy_Sapieha.jpg