1920 m. spalio 20 d. | Iš moterų pasaulio

Per šiuos metus darbas koncentravosi apie šias sritis: a) kultūros – daryta susirinkimai, skaityta paskaitos, naudotasi knygynėliais, ruoša vakarai; b) labdarybės – globota seneliai, senelės, ypač vaikai; c) Tėvynės reikalų, – ypač daug surinkta pačių pagamintų įvairių aukų kareiviams: baltinių, pirštinių, kojinių, valgio, kūčios ir tt. d) žmonių reikalų – valgyklų, arbatinių, užvažiuojamų namų steigimas, kur ne kur einama prie dirbtuvės, mokyklos įsisteigimo ir kitų darbų.

Kiekvienas užėjęs katedron šiandien 9 val. ryto galėjo pastebėti ko tai kitoniško. Gausus būrys moterų bei mergaičių nepriprastą bažnyčios lankymui dieną – pirmadienį klausė šv. Mišių. Tik skaitęs laikraščius galėjo žinoti, kad čia daroma Moterų Konferencijos įžanga. […]

Lygiai 12 val. dieną prasideda patsai darbas, Centro Pirmininkė, St. Seimo atstovė, Galdikienė neilgoj, bet karštoj kalboj kviečia visas dalyvaujančias prie rimto darbo ir nubrėžia svarbesnius uždavinius ir momento ypatingumą. Konferencijai vesti išrenkamas prezidiumas iš p. Lad[i]gienės, p-lės Paltarokaitės ir Milvydaitės. Sekretoriatan ineina p. Žukauskienė, p-lės S. Stakauskaitė ir [Jarašunaitė].

Eina sveikinimai karšti Amerikos sesučių – A. L. R. K. Moterų Sąjungos, poetingi „Pavasario“ atstovo Žitkaus, realingi „Blaivybės“. […]

Per šiuos metus darbas koncentravosi apie šias sritis: a) kultūros – daryta susirinkimai, skaityta paskaitos, naudotasi knygynėliais, ruoša vakarai; b) labdarybės – globota seneliai, senelės, ypač vaikai; c) Tėvynės reikalų, – ypač daug surinkta pačių pagamintų įvairių aukų kareiviams: baltinių, pirštinių, kojinių, valgio, kūčios ir tt. d) žmonių reikalų – valgyklų, arbatinių, užvažiuojamų namų steigimas, kur ne kur einama prie dirbtuvės, mokyklos įsisteigimo ir kitų darbų. Daug kur dalyvauta aktyviai savivaldybių rinkimuose ir pravesta atstovių. Visur uoliai dalyvauta Seimo rinkimuose. Visi veik skyriai kovoja su girtuoklybe, paleistuvybe ir šiaip ištvirkavimu. […]

Grupinis moterų portretas. XX a. 3-4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Iš moterų pasaulio“, Laisvė, nr. 217, 1920 m. spalio mėn. 20 d., p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000658346?exId=111503&seqNr=1