1920 m. spalio 21 d. | Naujų karininkų išleidimas

Jūsų laukia tokiu būdu sunkus uždavinys; uždavinys ne tik patiem būti narsiem karžygiam, būti pasiryžusiem kiekvienu momentu aukoti tą brangiausiąjį turtą, gyvybę, ant tėvynės aukuro, bet dar jūsų atskomybei pavedama šimtai ir tūkstančiai kitų, tokių pat kaip jūs, gražių, jaunų gyvybių.

Trečioji Karo Mokyklos laida. Sekmadienį buvo iškilmės, išleidžiant trečią Karo Mokyklos laidą. Išleidimas įvyko 11 val. Įgulos bažnyčioj, dalyvaujant didelei daugybei karo ir civilinės Vyriausybės atstovam ir šiaip žmonėm. J. M. Žemaičių vyskupas sakė pamokslą ir palaimino naujus Tėvynės gynėjus. Po pamaldų, Seimo Pirmininkui prezidentui ir kitiems Valdžios atstovam dalyvaujant, buvo paradas. Seimo Pirmininkas, Kr. Apsaugos Ministeris ir Mokyklos Viršininkai pasakė į karininkus kalbas.

E. Respublikos prezidento pareigas A. Stulginskio kalba, pasakyta Spalių 17 d. prie Įgulos bažnyčios, pakeliant karo mokyklos mokinių karininkais.

Jauni Lietuvos Karininkai! Man tenka daug laimės pirmajam prabilti į Tamstas, kaipo į Karininkus, pirmajam pasveikinti Tamstas garbingu karininko vardu.

Sunkią Lietuvai valandą Jum teko gaut tasai atsakomingas karininko laipsnis. Žiaurus priešininkas, lenkas, Įsiveržęs į mūsų žemę, užėmęs mūsų seną sostinę Vilnių, daro pastangų žygiuoti gilyn į Lietuvą, daro pastangų mus pavergti, uždėti ant mūsų sunkius verguvės pančius. Bet mūsų tauta, Valdžios vedama, sujudo organizuoti tėvynės gynimo darbą. Tan darban ji kviečia visus piliečius ir ypatingu džiaugsmu sveikina šiandieną jus, kurie stojate to šventojo darbo pryšakyje.

Jūsų laukia tokiu būdu sunkus uždavinys; uždavinys ne tik patiem būti narsiem karžygiam, būti pasiryžusiem kiekvienu momentu aukoti tą brangiausiąjį turtą, gyvybę, ant tėvynės aukuro, bet dar jūsų atskomybei pavedama šimtai ir tūkstančiai kitų, tokių pat kaip jūs, gražių, jaunų gyvybių. Pareigos sunkios ir atsakomingos. Tom pareigom gerai atlikti nepakanka kariško narsumo, drąsumo, bet dar reikalinga daug pasišventimo, daug rūpestingumo, reikalinga išlaikyti kariška drausmė, disciplina.

Aš neikiek neabejoju, kad jūs, jauni Karininkai, būdami karšti tėvynės mylėtojai, matydami tai tėvynei gręsiant pavojų, ne tik niekuo nesutepsite Lietuvos  Karininko vardą, bet įgysite visus gero Karininko privalumus; privalumus, kurių ypač šiuo momentu reikalinga turėti mūsų dar jaunos kariuomenės kariškiam.

Tad, jauni Tėvynės Gynėjai, daug pasisekimo jūsų prakilniam darbui; – Tėvynė šiandien į Jus žiūri. Ji daug iš Jūsų tikisi ir ji nebus apvilta.

Tegyvuoja Lietuvos Respublika!

Tegyvuoja Lietuvos Kariuomenė! Valio!

Lietuvos karo mokyklos mokiniai (trečioji laida). Iš kairės: Jurgis Šečkus, Antanas Kučingis, Jurgis Balickaitis.
Kaunas, 1920 m. Fotografas nežinomas. Kauno miesto muziejaus fondai

Lietuvos karo mokyklos trečioji laida. Kaunas, 1920 m. spalio 11 d. Centre – iš viršaus į apačią ketvirtas Antanas Kučingis, vėliau tapęs garsiu operos solistu, tituluojamu Lietuvos bosų karaliumi. Fotografas nežinomas. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. spalio 21 d., Nr. 229 (511), p. 2

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64962