1920 m. spalio 23 d. | Lenkai briaujasi ant Kauno

Sakoma, jog žydai kaip iš paties Kauno, taip iš apylinkių dideliais būriais su didžiausia paskuba bėga į Vokietiją. Nes pranešta, kad Lenkų kariuomenė briaujasi ant Kauno.

LONDONAS. Spal-23. Vakar iš Kauno čia gauta depeša. Sakoma, jog žydai kaip iš paties Kauno, taip iš apylinkių dideliais būriais su didžiausia paskuba bėga į Vokietiją. Nes pranešta, kad Lenkų kariuomenė briaujasi ant Kauno.

Nesenai Paryžiuje prieš Tautų Sąjungos tarybą Paderewski Lenkijos vardu užtikrino , kad Lenkai nekariausią prieš Lietuvius. Šiandie yra kitaip. Lenkai ne tik užgrobė Vilnių, bet kėsinasi prieš patį Kauną, kur yra visos Lietuvos vyriausybės įstaigos. Jei Lietuvių kariuomenė prieš Lenkų skaitlingumą negali atsilaikyti, reiškia, Varšava ten pasiuntė visas galimas savo spėkas su tikslu sugriauti Lietuvos respubliką ir mėginti pavergti Lietuvą.

Iš Kauno mes neturime oficijalių žinių. Matyt, mūsų broliams nėra laiko siuntinėti žinias. Nes tai kova už tautos gyvybę.

Visi Amerikos Lietuviai privalo kuoveikiaus pakelti aštrius protestus prieš imperijalistus ir gruobuonis Lenkus.


JAV lietuvių dienraštyje ,,Draugas“  pateikiama iš Londono gauta informacija, kad Lenkijos kariuomenė veržiasi link Kauno. Kadangi Lenkijos kariuomenės daliniams, vadovaujamiems generolo Liucijano Želigovskio, užėmus Vilnių neišvengta antisemitinių pogromų. Todėl gausi Kauno žydų bendruomenė nejuokais išsigando, pasigirdo net kalbų apie pasitraukimą iš Lietuvos.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas Simonas Jazavita

1920 m. plakatas raginantis stoti į Lenkijos kariuomenę ir vaizduojantį vieną iš kariuomenės vadų Juzefą Halerį. Varšuvos nacionalinis muziejus.


Šaltinis: Draugas,  1920 10 23

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=197399

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/094041/_nnk6nnp