1920 m. spalio 25 d. | Kauno apskrities Tarybos 1920 m. spalių 25 d. nutarimas tėvynės gynimo reikalu

Taryba kreipiasi į apskrities gyventojus prisidėti prie gynimo darbo.  Kas gali su ginklu rankoje stoti savanoriais į kariuomenę ir Šaulių būrius.

Apskrities Taryba išklausius pranešimą apie sunkią Lietuvos tarptautinę ir karo padėtį, griežčiausiu būdu protestuoja prieš įsiveržimą į Lietuvos žemę generolo Želigovskio legionų, kurių tikslas yra pavergti Lietuvių tautą Lenkų dvarininkų naudai. Taryba tikisi, kad Lietuvos tauta, kurdama savo nepriklausomą valstybę ir parodžiusi kovoje su visais jos priešais tiek pasiryžimo, valios ir energijos, atras savyje pakankamai drąsos ir šią sunkią valandą savo tėvynei ir jos laisvei apginti. Taryba kreipiasi į apskrities gyventojus prisidėti prie gynimo darbo.  Kas gali su ginklu rankoje stoti savanoriais į kariuomenę ir Šaulių būrius. Kuo daugiausia aukoti pinigų, šiltų drabužių, baltinių ir greičiau duoti paskirtą kariuomenės reikalam rekviziciją. Visiem laikas suprasti, kad tėvynę išgelbėti, jos padėtį sustiprinti ir priešus atremti galima tiktai visiem prisidėjus aklingu darbu ir aukomis.

Kauno miesto taryba. Pirmosios eilės viduryje sėdi burmistras J. Vileišis. 1926 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Kauno apskrities Tarybos 1920 m. spalių 25 d. nutarimas tėvynės gynimo reikalu  (1920, Spalio 30 d.). Lietuva (237 (519), p. 3. [žiūrėta 2020-09-14]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64971&seqNr=3