1920 m. spalio 26 d. | Ar sveika?

Lazarėtas pavyzdingai sutvarkytas, tik jame sergančiųjų dvasės reikalai visai pamiršti. Reikalaujančių kunigo kasdien pasitaiko. Jų skaičius kitą dieną pasiekia 15, ar net daugiau. Yra, žinoma, ir mirštančių, kuriuos laidoja Panemunės kapinėse.

Nuo pernai metų Šančiuose veikia kariškas atskiras lazarėtas, kuriame yra arti 300 lovų. Pirmiaus čia būdavo laikomi sergantieji bolševikai – belaisviai, dabar jis perpildytas lenkų imtiniais ir mūsų kareiviais. Lazarėtas pavyzdingai sutvarkytas, tik jame sergančiųjų dvasės reikalai visai pamiršti. Reikalaujančių kunigo kasdien pasitaiko. Jų skaičius kitą dieną pasiekia 15, ar net daugiau. Yra, žinoma, ir mirštančių, kuriuos laidoja Panemunės kapinėse. […]

Nemažiau apleisti ir sveikųjų Šančių kareivių dvasios reikalai, kurių čia visumet stovi ne viena tūkstantis. Parapijos bažnyčia kareiviai tenkintis negali, nes ten pamaldos pusiau lenkiškos pusiau lietuviškos. Esant taip pakeltam ūpui prieš lenkus, kareivis, išgirdęs bažnyčioje lenkiškai giedant, ar pamokslą sakant, susierzinęs išeina ir daugiau jau nebesilanko sau dirksnių gadinti. Be to ir pamaldų laikas dažnai esti kareiviams nepatogus. Visos tos priežastys neleidžia Šančių karžygiui patenkinti savo dvasios reikalų ir kelia jame neužsiganėdinimo.

Visiems tiems anormalumams pašalinti būtinai čia reikalingas nuolatinis kapelionas. Jam čia yra […] įgulos cerkvė, kuri dabar jokios globos neturėdama barbaringai naikinama. Girdėt buvęs paduotas Apsaugos Ministerio prašymas ją pavesti kareivių reikalams, bet iki šiol neatsiliepiama. Matomai prašymas, apkeliavęs visą departamentų tuziną, bus jau amžinai palaidotas į kieno nors krepšį, nei „amžiną atilsį“ už jį nesukalbėjus. Su prašymu, žinoma, tiek to, bet jei mirusio karžygio nėra kam tinkamai palaidoti ir „amžiną atilsį“ pasakyti, jei giliai tikinčio Tėvynės gynėjo net ligoje dvasios reikalai palikti Dievo Apveizdai, vargu bau ar tai sveika. Reikėtų bent kartą į tai atkreipti domės, kieno pareiga.

Kareivynės Žiurkė

Prie Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčios (buvusi 109-ojo Volgos pėstininkų pulko Dievo Motinos Globėjos cerkvė) Šančiuose. Kaunas. 1930 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Kareivynės Žiurkė „Ar sveika?“, Laisvė, nr. 222, 1920 m. spalio mėn. 26 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1C1B0000658346?exId=111508&seqNr=2