1920 m. spalio 29 d. | Mirė karalius nuo beždžionės įkandimo

Karalius apsirgo nuo įkandimo beždžionės, kuomet jis mėgino apginti savo šuniuką, jai užpuolus.

Atėnai, spalių 25 d. – Mire Grakijios Karalius Aleksandra šį vakarą 5:20. Karalius apsirgo nuo įkandimo bezdžionės, kuomet jis mėgino apginti savo šuniuką, jai užpuolus. Jo žaizdos po kelių operacijų aršėjo ir po trumpa ligai mirė.

Aleksandra buvo apėmęs Graikijos sostą nuo birželio mėn. 1917 m., kuomet jo tėvas, karalius Konstantinas, Prancijai reikalaujant, atsisakė nuo valdžios. Aleksandra buvo Konstantino antruoju sūnum, ir turėjo nepilnai dvidešimts keturis metus savo amžio. Jojo vyresnysis brolis, sosto įpėdinis princas Jurgis, dėlei menamų savo simpatijų vokiečiams, buvo skaitomas netikusiu užimti Graikijos sostą. Karaliaus motina yra Vokietijos ex-kaizerio sesuo.

Atenai 26 spalių d. – Ant Graikijos sosto, po karaliaus Aleksandro mirčiai, yra kviečiamas velionio brolis Paulius, devyniolikos metų. Bet ir tėvas, Konstantinas kaip menama, norėtų sugrįžti valdžion, o Paulius, gal, be tėvo sutikimo neapsiimsiąs valdyti Graikijos viešpatystę.


Po karaliaus Aleksandro mirties nuo sepsio, Graikija patyrė sunkių pralaimėjimų kare su Turkija, neteko teritorijų Jonijoje (Mažoji Azija) ir Rytų Trakijoje. Vinstono Čerčilio teigimu, „turbūt nebūtų perdėta pažymėti, kad dėl šio beždžionės įkandimo mirė ketvirtis milijono žmonių“.

Kauno miesto muziejaus muziejininkas Rokas Sinkevičius

Graikijos karalius Aleksandras su žmona Aspasia Manos.


Šaltinis: „Mirė karalius nuo bezdžionės įkandimo“, Žvaigždė, nr. 44, 1920 m. spalio mėn. 29 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0004110949?exId=16929&seqNr=2

Fotografijos prieiga internete: https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_of_Greece#/media/File:King_Alexander_of_Greece_and_Aspasia_Manos.jpg