1920 m. spalio 3 d. | Kauno moterų susirinkimas

Visų kalbėjusių buvo išreikšta mintis, kad visoms moterims tuč tuojaus reikalinga, nežiūrint skirtumo tautos, tikybos ir pažiūrų susiorganizuoti ir pradėti Tėvynės gynimo darbą.

Vakar, spalių 3 d. 5 val. vak. Rotušės salėje įvyko Kauno ir atvykusių iš artimiausių apylinkių Moterų susirinkimas. Salė buvo pilnutėlė. Susirinkimą atidarė Organizacinės Komisijos vardu p. Stulginskienė. Pranešėja, išreiškusi pasigerėjimą, kad susirinko taip daug moterų, trumpais bruožais nupiešė pergyvenamojo momento svarbą ir reikalingumą moterim prisidėti prie Tėvynės gynimo darbo. <…>

Visų kalbėjusių buvo išreikšta mintis, kad visoms moterims tuč tuojaus reikalinga, nežiūrint skirtumo tautos, tikybos ir pažiūrų susiorganizuoti ir pradėti Tėvynės gynimo darbą.

Buvo išrodyta, kad tuojaus reikalinga organizuoti rinkliavas šiltų rubų, pirštinių, kojinių ir t. t. Reikalinga steig pafrontėje pareinamus punktus ir skalbyklas. Be to buvo išreikšta nuomonė, kad artinantis priešui moterys įvairiais būdais turi kenkti jo tolymesniam žengimui atsakydamos jam valgiuje ir pastogėje.

To darbo pasekmingam vykdymui reikalinga moterims suorganizavus savo jėgas tarp jas į bendrą Lietuvos Gynimo Komiteto darbą. Kalboms pasibaigus buvo išrinktas Moterų Komitetas Tėvynei ginti, kuris šiame momente atstovautų visas Lietuvos Moteris ir šauktų jas visas darban. <…> Susirinkimo buvo išreikštas pageidavimas, kad Komitetas tuojaus išleistų atsišaukimą į visas Lietuvos moteris kviesdamas jas darban ir nurodydamas būdus jį atlikti.

Lietuvos moterys XX a. pr. (nuot. Austrijos nacionalinės bibliotekos)


Šaltinis: Kauno moterų susirinkimas (1920, Spalio 6 d.). Lietuva (216 (498), p. 2. [žiūrėta 2020-09-23]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64974&seqNr=2