1920 m. spalio 6 d. | Mūsų derybos Suvalkuos

Yra dar visa eilė klausimų, kurie yra surišti su demarkacijos linija ir paliaubų sutarimu. Tie klausimai bus diskutuojami. Tikimasi, kad šiandien bus galutinai prieita prie susitarimo ir rytoj sutartis bus pasirašyta.

Vilnius, 6. X. (Elta). Lenkų delegacija, kuri buvo nuvykusi į Balstogę susitarti su Vyriausią Lenkų Vadovybe ir  Pilsudskio dėl demarkacijos linijos siūlymo, atsakė, kad ji priima Lietuvos siūlymą vesti demarkacijos liniją į rytus nuo Uciechos dvaro, prie Nemuno ir tuo būdu Lietuvos pusėj palieka Merkine. <…> Didžiausių ginčių kilo dėl Varėnos stoties paėmimo, kurį Lenkų Delegacija stato pagrindiniu Lenkų Vadovybės ir Pilsudskio nusistatymų, nors į Lietuvos Delegacijos prašymą pateikti tam reikalavimui kokių nors pagrindų. Lenkų Atstovas atsakė tuščiais žodžiais, kad taip jie yra nusistatę. Toliau gvildenat tą klausimą Lenkų delegacija sutinkanti laiduoti laisvę Lietuvos traukinių vaikščiojimui iš Alytaus per Varėną į Vilnių ir atgal, išsiskiriant militarinius transportus. Tolesnės demarkacijos linijos nustatymas į rytus pareis, nuo lenkų operacijų prieš Rusus atskiru susitarimu.

Lenkų Delegacija grįžusi iš Balstogės pareiškė Lietuvos Delegacijai, kad Lenkų Užsienių Reikalų Ministeris Sapieha yra pasiuntęs tam tikrą notą Lietuvos Vyriausybei, kurioj jisai praneša, kad Lenkai neturi noro pulti Vilnių ir kad visi veiksmai Vilniaus gubernėj esą grynai militarinio pobūdžio. Yra dar visa eilė klausimų, kurie yra surišti su demarkacijos linija ir paliaubų sutarimu. Tie klausimai bus diskutuojami. Tikimasi, kad šiandien bus galutinai prieita prie susitarimo ir rytoj sutartis bus pasirašyta. Tautų Sąjungos Kontrolės Komisija atvyko į Suvalkus tik vakar vakarą ir nuo šiandien dalyvauja derybose.

Suvalkų sutartis. Lenkų delegacija kairėje, iš kairės: W.Przesmycki, J.Łukasiewicz, M. Mackiewicz, A. Romer. Lietuvių delegacija – dešinėje; iš dešinės: Aleksandras Šumskis, Bronius Kazys Balutis, Maksimas Katchė, Voldemaras Vytautas Čarneckis, Mykolas Biržiška


Šaltinis: Mūsų derybos Suvalkuos  (1920, Spalio 7 d.). Lietuva (217 (499), p. 1. [žiūrėta 2020-09-23]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64975&seqNr=1 

Fotografijos prieiga internete: https://lt.wikipedia.org/wiki/Suvalk%C5%B3_sutartis#/media/Vaizdas:Suvalk%C5%B3sutartis1920-10-09.jpg