1920 m. spalio 8 d. | Vilnių paėmė lenkai

Tačiau dar spalių mėn. 8 d. jie jau paleido radio žinią visom Santarvės Valstybėm  tokio turinio: <…> Gen. Želigovkis esąs susitaręs su krašto organizuotėmis ir politinėmis partijomis paskelbęs laikinąją Vykdomosios Valdžios Komisiją centralinės Lietuvos teritorijoj. Komisija, veikiančioji visų krašto piliečių vardu, pareiškia, kad ji nenorinti kariauti su jokiais savo kaimynais.<…> O lenkų generalinis štabas tą pačią dieną paleido radio žinią tokio turinio: Visuose baruose jokių ypatingų atmainų neįvykę. Generolas Želigovkis, neatsižvelgdamas į padarytą lenkų lietuvių sutartį dėl demarkacinės linijos, savo atsakomybę paėmęs Vilnių.

Šeštadienį, spalių 9 d. 7 v. v. Vilniun įėjo lenkai. Tačiau dar spalių mėn. 8 d. jie jau paleido radio žinią visom Santarvės Valstybėm  tokio turinio:

Esą gen. Želigovskis stojęs priešaky kariuomenės, susidedančios iš piliečių centralinės Lietuvos, kurių sutartimi tarp Kauno Valdžios ir Sovietų Rusų 1920 m. liepos 12 d. buvo atiduota Lietuvos Valstybei. Gen. Želigovkis esąs susitaręs su krašto organizuotėmis ir politinėmis partijomis paskelbęs laikinąją Vykdomosios Valdžios Komisiją centralinės Lietuvos teritorijoj. Komisija, veikiančioji visų krašto piliečių vardu, pareiškia, kad ji nenorinti kariauti su jokiais savo kaimynais. Ji esą norinti, kad visi ginčijamieji klausimai būtų taikingai išspręsti. Ji esą toj teritorijoj (išskyrus tautinę Lietuvą) nepripažįstami Kauno Valdžios, kuri esanti sudaryta be dalyvavimo lietuvių centralinės Lietuvos, kurių tarpe Lietuviai esą sudaro tik mažą nuošimtį. Laikinoji komisija esą laiduojanti gyventojam savo laimės išsprendimą, šaukiant Vilniuj artimiausiu laiku Seimą, susidedantį iš krašto atstovų, rinktų visuotinu balsavimu. Išpildyti tai pareigai esą būtinai reikalinga, kad Kauno karo ir civilinė Valdžia tuoj apleistų teritoriją jos užimtą, kai lenkai bolševikų spaudžiami turėjo iš jos pasitraukt. Po tokia žinia pasirašo gen. Želigovkis, kaipo vyriausias karo vadas ir laikinosios valdžios konventą, atstovaują Vitoldas Abramovič, Leon Bobicki, Teofil Sopa, Zaštavt Aleksander…

O lenkų generalinis štabas tą pačią dieną paleido radio žinią tokio turinio: Visuose baruose jokių ypatingų atmainų neįvykę. Generolas Želigovkis, neatsižvelgdamas į padarytą lenkų lietuvių sutartį dėl demarkacinės linijos, savo atsakomybę paėmęs Vilnių.

Vilnius. Foto J. Bulhakas


Šaltinis: Vilnių paėmė lenkai (1920, Spalio 12 d.). Lietuva (221 (503), p. 3. [žiūrėta 2020-09-11]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64954&seqNr=3