1920 m. vasario 1 d. | Lietuvos katalikių moterų draugijos rengiamas koncertas

Vasario m. 1. š. m. keliamam Liet. Kat. Moterų Dr-jos koncerte Dalyvauja E. HerberHansen, Leškevičius, A. Nezabitauskaitė Galaunienė.

Vasario m. 1. š. m. keliamam Liet. Kat. Moterų Dr-jos koncerte Dalyvauja E. HerberHansen, Leškevičius, A. Nezabitauskaitė Galaunienė, be to, naujas dalykas – Juliaus Štarko[s] vedamas choras. Žadama atsilankiusiems daug įdomių dalykų.

Koncerto pradžia 7 v. v., programai išsekus – šokiai prie dūdų orkestro. Bilietų galima gauti iš anksto Gustaičio cukrinėj ir Šv. Kazimiero Dr-jos knygyne (D. Vilniaus g-vė 34). Koncerto dieną buv. Liaudies namuose.

Adelė Nezabitauskaitė-Galaunienė – Filina A. Toma operoje „Minjon“. 1926 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. sausio 31 d., Nr. 25 (307), p. 3

Nuoroda internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64947