1920 m. vasario 10 d. | Lietuvių Klūbas „Metropolyje“

Po žaliais medžiais buvo smagu pasišnekučiuoti, kitiems net ir politikuoti. Geidžiama, kad klūbe įvyktų didelis susiartinimas Lietuvos darbuotojų Kaune ir klūbo darbuote tūli sunkūs viešojo gyvenimo dalykai lengviau būtų išsprendžiami. 

Kauno kronika

Šventadienio vakare II.7 tapo atidarytas   L i e t u v i ų   K l ū b a s – Kaune. Įkviestų svečių buvo apie du šimtu suiėję. Gražiai išpuoštuose Metropolio rūmuose, kur lietuvių klūbas apsigyveno, buvo įdomus susirinkusių mūsų inteligentų reginys. Daug įžymesnių Lietuvos darbuotojų buvo atsilankę; buvo susirinkę nuo aukštųjų ministerių iki žemesniųjų karininkų. Gausingai susirinkius gražioji inteligentijos dalis padarė iškilmę ypač pavykusią. Ir Santarvės vietininkai prisidėjo gana aktingai prie šventės. Po žaliais medžiais buvo smagu pasišnekučiuoti, kitiems net ir politikuoti. Geidžiama, kad klūbe įvyktų didelis susiartinimas Lietuvos darbuotojų Kaune ir klūbo darbuote tūli sunkūs viešojo gyvenimo dalykai lengviau būtų išsprendžiami. Pulkas narių prisidėjo prie klūbo, o laukiama, dar šiomis dienomis dar daugiau prisidės. Klūbo rūmai nariams yra visada atviri.

„Metropolio“ viešbutis. XX a. 3-4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Kauno kronika“, Lietuva, nr. 32 (314), 1920 m. vasario 10 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64979&seqNr=3