1920 m. vasario 15 d. | Lietuvos Valstiečių Sąjungos suvažiavimo nutarimai

Vadovėliai ir mokymo pabūklai turi būti mokiniams teikiami dovanai, o nepasiturintiems mokiniams duodamas maistas ir reikalingieji drabužiai.

Lietuvos Valstiečių Sąjungos kuopų atstovų suvažiavimo įvykusio Kaune, vasario 15, 16 d., 1920 m.

Protokolas

[…]

X.

Mokslas ir Mokyklos. Šiuo klausimu Valstiečių Sąjungos suvažiavimas reikalauja, kad pradžios mokslas Lietuvoje būtų prieinamas, nemokamas ir priverčiamas. Mokyklas turi išlaikyti valstybė. Mokytojai turi būti tinkamai aprūpinti ir mokytojų medžiaginės padėties atžvilgiu prie kiekvienos mokyklos turi būti trys dešimtinės žemės, mokyklos namas turi būti atatinkamai geras ir kad mokykla būtų aprūpinta kuru valdžios lėšomis. Vadovėliai ir mokymo pabūklai turi būti mokiniams teikiami dovanai, o nepasiturintiems mokiniams duodamas maistas ir reikalingieji drabužiai.

XI.

Sveikatos reikalai. Buvo priimtas d-ro J. Staugaičio išreikštas pageidavimas, kad sveikatos reikalai būtų sutvarkomi, kad gydymas visiems (ir beturčiams) būtų prieinamas.

[…]

Narių sumanymai. […]

5) Miškai turi būti leidžiami parduoti valstiečiams ir mažomis partijomis ir kad valstiečiai galėtų gauti tiek, kiek jiems reikalinga, mažiausiomis kainomis (be kainų laipsniavimo), kad valdžia atsilygintų miško medžiaga už skolas, o padegėliams ir pavargėliams duotų dykai skolon, ligi gaus karo nuostolių atlyginimą.

6) Suvažiavimas nutarė pasveikinti L. V. S-gos vardu kariuomenę ir išreikšti reikalavimą, kad visiems kariškiams būtų leista dalyvauti rinkimuose į Steigiamąjį Seimą. Tai atlikti pavesta Steigiam. Seimą.

7) Suvažiavimas nutarė, kad socialinės Apsaugos Departamentas aprūpintų biednuomenę duona.

Suvažiavimas pasibaigė 2 val. nakties.

Steigiamojo Seimo Lietuvos socialistų liaudininkų, demokratų ir Lietuvos valstiečių sąjungos blokas. Centre už rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės stovi Lietuvos valstiečių sąjungos lyderis Kazys Grinius, antroje eilėje iš dešinės ketvirtas stovi Jonas Staugaitis. Kaunas, 1920 m. LCVA.


Šaltinis: „Lietuvos Valstiečių Sąjungos kuopų atstovų suvažiavimo įvykusio Kaune, vasario 15, 16 d., 1920 m. Protokolas“, Lietuvos ūkininkas, nr. 8, 1920 m. vasario 22 d., p. 3-6.

Prieiga internete:

https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB010DF585?exId=13736&seqNr=3; https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB010DF585?exId=13736&seqNr=4; https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB010DF585?exId=13736&seqNr=5; https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB010DF585?exId=13736&seqNr=6