1920 m. vasario 17 d. | Lietuvos Misija išvažiavus į Sovietų Rusus

Rytą per Latvius iš Kauno išvažiavo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Misiją į Sovietų Rusus lietuvių įkaitų ir belaisvių pasikeitimo reikalais.

Vasario 17 d. rytą per Latvius iš Kauno išvažiavo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Misiją į Sovietų Rusus lietuvių įkaitų ir belaisvių pasikeitimo reikalais. Ta misija turės tęsti nesenai pertrauktas derybas dėl pasikeitimo gruodžio mėn. sudarytąja tam tikslui sutartimi su Sovietų Rusų atstovu Litvinovu Dorpate. Misija turi uždavinį išspręsti klausimą ir apie bendrą lietuvių tremtinių grąžinimą iš Rusų. Tos specialinės Misijos pirmininkas yra D-ras J. Alekna ir nariai Tadas Petkevičius ir V. Burkevičius.


Šaltinis: Lietuvos Misija išvažiavus į Sovietų Rusus (1920, Sausio 14). Lietuva (10 (322), p. 3. [žiūrėta 2020-01-14]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64987&seqNr=3