1920 m. vasario 2 d. | Lietuvos Atstovybė Londone

Lietuvos atstovybė Anglijoje jau padarė vieną svarbų ir dideliai reikalingą darbą: sutvarkė pasų dalyką. Anglijoje gyvenantieji lietuviai jau žino prie ko kreiptis ir kokias taisykles išpildyti, norėdami keliauti iš Anglijos į Lietuvą.

Lietuvos atstovybė Anglijoje jau padarė vieną svarbų ir dideliai reikalingą darbą: sutvarkė pasų dalyką. Anglijoje gyvenantieji lietuviai jau žino prie ko kreiptis ir kokias taisykles išpildyti, norėdami keliauti iš Anglijos į Lietuvą.

Mus tėvynės ambasadorius Londone norėjo dar labiau palengvinti tą dalyką savo tautiečiams, todėl jis ketino įkurti Lietuvos konsulatą Škotijoje. Konsulato įkūrimas nepasisekė. Ambasadorius nepasako priežasčių: mes spėjame dėl stokos lėšų. Bet Lietuvos pasiuntinys įgaliojo p. P. Banevyčių gyvenantį 104-116 Main Str. Bellshill, būti tarpininku tarp Lietuvos Legacijos Londone ir tarp Škotijos lietuvių.

Tas patvarkymas parodo, kad p. Alfredas Tyszkiewiez savo priedermes pildo rimtai ir sąžiningai. To mums ir te reikia. Lietuvos vyriausybė pavesdama žymima mus šalies dvarponiui pilną atsakomybės vietą neapsiriko. Ir jam ir valdžiai garbė už tai.


Alfredas Jonas Tiškevičius – Lietuvos didikas ir diplomatas. 1920 m. V Ministrų kabinetas grafą paskyrė Lietuvos diplomatiniu atstovu Londone. Paskyrimą matyt lėmė faktas, kad A. Tiškevičius anksčiau yra dirbęs Rusijos ambasadoje Londone. Lietuvos užsienio ministro Juozo Purickio netenkino pasiuntinio darbas, todėl 1921 m. vasario 1 d. diplomatiniu atstovu buvo paskirtas Tomas Naruševičius.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkė Lina Mikalkėnaitė

Alfredas Jonas Tiškevičius. Fotonuotrauka iš kn. Lietuvos albumas. Antras (fotografuotinis) leidimas. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Lietuvos Atstovybė Londone (1920, Vasario 2). Draugas (27), p. 2. [žiūrėta 2020-01-16]

Prieiga internete:https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C1B0001661471?exId=197421&seqNr=2